Pierre KARLESKIND Pierre KARLESKIND
Pierre KARLESKIND

група „Renew Europe“

Член

Франция - La République en marche (Франция)

Роден : ,

Становища в качеството на докладчик Pierre KARLESKIND

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година

02-10-2020 PECH_AD(2020)654071 PE654.071v02-00 PECH
Pierre KARLESKIND

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg