Pierre KARLESKIND Pierre KARLESKIND
Pierre KARLESKIND

група „Renew Europe“

Член

Франция - La République en marche (Франция)

Роден : ,

Становища в качеството на докладчик в сянка Pierre KARLESKIND

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ съдържащо препоръки към Комисията относно законодателен акт за цифровите услуги подобряване на функционирането на единния пазар

04-09-2020 TRAN_AD(2020)648502 PE648.502v03-00 TRAN
Josianne CUTAJAR

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/757 с цел подходящо съобразяване с глобалната система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите

29-05-2020 TRAN_AD(2020)641314 PE641.314v02-00 TRAN
Magdalena ADAMOWICZ

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) за финансовата 2018 година

03-12-2019 PECH_AD(2019)642908 PE642.908v02-00 PECH
Nicolás GONZÁLEZ CASARES

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg