Cristian GHINEA Cristian GHINEA
Cristian GHINEA
Румъния

Роден : ,

9-ти парламентарен мандат Cristian GHINEA

Политически групи

 • 02-07-2019 / 22-12-2020 : група „Renew Europe“ - Член

Национални партии

 • 02-07-2019 / 22-12-2020 : USR-PLUS (Румъния)

Заместник-председател

 • 22-07-2019 / 22-12-2020 : Комисия по регионално развитие

членове

 • 02-07-2019 / 21-07-2019 : Комисия по регионално развитие
 • 02-07-2019 / 22-12-2020 : Комисия по бюджетен контрол
 • 02-07-2019 / 22-12-2020 : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова
 • 08-07-2020 / 22-12-2020 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Заместник

 • 02-07-2019 / 22-12-2020 : Комисия по конституционни въпроси
 • 02-07-2019 / 22-12-2020 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 10-03-2020 / 22-12-2020 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 14-09-2020 / 22-12-2020 : Специална комисия за борба с рака

Основни парламентарни дейности

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на реформите

05-12-2019 REGI_AD(2019)643095 PE643.095v01-00 REGI
Cristian GHINEA

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно обръщането на демографските тенденции в регионите на ЕС чрез използване на инструментите на политиката на сближаване

07-12-2020 AGRI_AD(2020)657414 PE657.414v02-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

СТАНОВИЩЕ относно препоръката до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество

02-09-2020 AFCO_AD(2020)653752 PE653.752v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели

01-09-2020 AFCO_AD(2020)654031 PE654.031v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Равенството между половете в рамките на външната политика и политиката на сигурност на ЕС (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) EN

23-10-2020

I endorsed this report. Our message is that we need European agriculture with simplified procedures and fewer rules for a market-oriented sector. The proposal includes measures to improve the current system of vine replanting authorisations and the EU school fruit, vegetables and milk scheme.

Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР (A8-0200/2019 - Peter Jahr) EN

23-10-2020

The common agricultural policy is one of the EU’s oldest and most important European policies.
The Commission proposal introduces a new delivery model under which Member States will be able to tailor their programmes. Member States will have to draw up a strategic plan covering the whole period, setting out how they intend to attain the objectives, both in the area of direct payments and rural development. This means more responsibility for the Member States.
The Commission will approve each plan, and monitor progress towards objectives and targets using a set of result indicators agreed at EU level.
The changes to the common agricultural policy bring new obligations and incentives for farmers in the field of environment and climate action, encourage organic farming by supporting small and medium—sized farms, and provide protection to seasonal workers in agriculture by making the payment of the subsidy to farms conditional on respect for workers’ rights. I voted in favour.

Обща селскостопанска политика: финансиране, управление и мониторинг (A8-0199/2019 - Ulrike Müller) EN

23-10-2020

I voted in favour of this report. One of the most important features introduced is a new complaint mechanism. Those who receive European funds for rural development will have a direct line with the European Commission for unresolved issues in their country. Beneficiaries who consider that they have been wronged in any way in matters related to the development of projects, the settlement of expenses, or even the process of public tenders will be able to file complaints directly to the European Commission.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.