Konstantinos ARVANITIS
Konstantinos ARVANITIS

Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL

Член

Гърция - Coalition of the Radical Left (Гърция)

Роден : , Athens

Начална страница Konstantinos ARVANITIS

Член

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
D-RU
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Заместник

EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
D-TR
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
D-IQ
Делегация за връзки с Ирак

Последни дейности

Скрининг на граждани на трети държави на външните граници - Европейска информационна система за съдимост - граждани на трети държави - Обща процедура за международна закрила в Съюза - Създаване на процедура на границата за връщане и изменение на Регламент (ЕС) 2021/1148 - Управление на убежището и миграцията - Справяне със ситуации на криза и форсмажорни обстоятелства - Създаване на система "Евродак" за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед на ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на самоличността на незаконно пребиваващи граждани на трети държави или лица без гражданство и за молбите за сравнение с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и от Европол за целите на правоприлагането (преработен текст) - Рамка на Съюза за презаселване - Стандарти за условията, на които трябва да отговарят гражданите на трети държави или лицата без гражданство, за да може да им бъде предоставена международна закрила - Стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (преработен текст) (oбщо разискване - Пакет за миграцията и убежището) EL

10-04-2024 P9_CRE-PROV(2024)04-10(1-105-0000)
Участие в пленарните заседания

Question regarding Libyan ‘coastguard’ attack against rescue ship EN

08-04-2024 E-001037/2024 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
01H347
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G00016
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex