Chiara GEMMA Chiara GEMMA
Chiara GEMMA

Независими членове

Италия - Movimento 5 Stelle (Италия)

Роден : , Brindisi

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Chiara GEMMA

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg