Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ
Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ

група „Renew Europe“

Член

България - Движение за права и свободи (България)

Роден : , Devin

Становища в качеството на докладчик в сянка Atidzhe ALIEVA-VELI

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно развитието на политика в областта на цифровото образование

04-12-2020 EMPL_AD(2020)657258 PE657.258v02-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

СТАНОВИЩЕ относно остаряването на стария континент – възможности и предизвикателства, свързани с политиката за периода след 2020 г. в сферата на застаряването на населението

28-10-2020 AGRI_AD(2020)657234 PE657.234v02-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход

16-06-2020 AGRI_AD(2020)648613 PE648.613v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

СТАНОВИЩЕ относно политиката в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2019 г.

28-01-2020 AGRI_AD(2020)643188 PE643.188v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg