Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ
Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ

група „Renew Europe“

Член

България - Движение за права и свободи (България)

Роден : , Devin

Писмени обяснения на вот Atidzhe ALIEVA-VELI

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Създаване на Фонда за справедлив преход (A9-0135/2020 - Manolis Kefalogiannis)

18-05-2021

Подкрепих постигнатото споразумение. Фондът за справедлив преход е от ключово значение за държавите, които тепърва ще започнат прехода към неутрална по отношение на климата, кръгова икономика, като България. Това е и един от инструментите, насочени пряко към най-зависимите от изкопаеми горива региони и гражданите живеещи в тези региони.
Считам за особено важно при изготвянето на териториалните планове държавите членки да включат съответните местни и регионални органи и всички заинтересовани социални партньори и представители на гражданското общество. Само така ще може да се изработи ефективна стратегия за възползване от възможностите за диверсификация на промишлеността и преквалификация на работници, както и тези за инвестиране в МСП. Всеки план, трябва да бъде съобразен с нуждите и особеностите на конкретния регион и да е разработен с грижа за хората, живеещи на територията му.
Доволна съм от увеличението на бюджета. Това позволява да се подкрепи по-широк спектър от дейности и ще спомогне да се смекчат енергийното, социалното и икономическото въздействие от прехода. Фондът ще спомогне за постигането на справедлива и ефективна трансформация на икономиката, което следва да е в полза на гражданите. Особено важна за мен е възможността за инвестиции в МСП и микропредприятия, модерна и устойчива местна мобилност и дейности, свързани с образованието и социалната включване.

Европейски семестър: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишната стратегия за устойчив растеж за 2021 г. (A9-0026/2021 - Lina Gálvez Muñoz)

11-03-2021

Предвид сложната пандемична ситуация, породена от COVID-19, пред която сме изправени вече над година, работата по Европейския семестър беше от изключително значение. Икономиките на държавите членки са подложени на безпрецедентен тест за гъвкавост и издръжливост, а системите за социално подпомагане и здравеопазване – на невиждан натиск.
Докладът утвърждава годишната стратегия за устойчив растеж и определя общите приоритети по отношение на заетостта в ЕС. Европейският семестър цели да спомага за постигане на изпълнението на Зеления пакт, на Европейския стълб на социалните права и на ЦУР на ООН. Семестърът отбелязва значението на инвестициите във всички нива на образованието, квалификацията и преквалификацията и насърчава ефективния достъп до системите за социална закрила, за да се гарантират подходящи минимални равнища на социална закрила за всички работещи лица.
Считам, че трябва да се осигури възможност за максимално използване на средствата по МФР, Next Generation EU и системата на националните финансови инструменти. Целесъобразното използване от държавите членки на ресурсите по плана за възстановяване и устойчивост за реформи и инвестиции в областта на иновативните технологии, дигитализацията и подготовката за зелен преход ще спомогне за засилване на процеса на устойчиво възстановяване. Убедена съм, че с помощта на правилни и навремени стратегически мерки може да превърнем кризата в добра възможност.

Равно третиране в областта на заетостта и професиите с оглед на КПХУ (A9-0014/2021 - Katrin Langensiepen)

10-03-2021

Гласувах в подкрепа на доклада, защото правото на труд е всепризнато основно човешко право и има фундаментално значение за пълноценния живот на всеки гражданин. Като член на комисията по заетост и социални въпроси винаги съм подкрепяла и защитавала политиката за равни възможности и достойно заплатен труд за всички работници без дискриминация по какъвто и да е признак. Данните сочат, че хората с увреждания често са изключени от пазара на труд и се сблъскват със сериозни затруднения при намирането на работа. Мерките за борба с дискриминацията играят ключова роля за осигуряване на равни възможности за заетост и социално включване на хората с увреждания.
Докладът относно прилагането на Директива 2000/78/ЕО е крачка напред. Tой възприема прилагането на Директивата като ключов елемент от законодателството на ЕС във връзка с правата на хората с увреждания. Цели се създаването на приобщаващи, достъпни и недискриминационни пазари на труда и системи за обучение и се изтъква необходимостта от гарантиране на достъпност на новите технологии, за да могат хората с увреждания да се възползват от техните предимства.
Трябва да продължи насърчаването на прекия диалог с хората с увреждания и да се осигури тясно сътрудничество с техните представителни организации относно всички политики и законодателство, които ги засягат.

Правото на изключване (A9-0246/2020 - Alex Agius Saliba)

21-01-2021

Подкрепих този доклад, защото считам, че е важно да се осигури минимално ниво на защита за работниците в новата цифрова работна среда, като се гарантира правото на откъсване от работната среда.
Разразилата се пандемия доведе до съществени промени в модела на работа за милиони хора. Бизнесът и работниците трябваше бързо да се адаптират към дистанционна работа. Широкото използване на цифровите инструменти, включително и ИКТ, за служебни цели осигури на работниците и бизнеса по-голяма автономност при определяне на работното време и гъвкавост при организацията на труда. От друга страна обаче, тези технологии създадоха нови начини за удължаване на работното време и размиване на границите между работното време и свободното време.
Липсата на регулация на много аспекти от дистанционната работа създава несигурност за много работници и служители.
Основополагащо за мен е създаването на минимални стандарти, които да дават нужната гъвкавост на отделните сектори, по никакъв начин да не засяга автономността на европейските социални партньори.
Апелирам всички действия, които Комисията ще предприеме по отношение установяване на минимални стандарти при регулирането на правото на изключване и като цяло дистанционната работа, да се основават на задълбочен анализ и в тясно сътрудничество с държавите членки, работодателските организации и синдикатите.

Извънредна временна подкрепа по линия на ЕЗФРСР в отговор на разпространението на COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013) (C9-0128/2020 - Norbert Lins)

19-06-2020

Подкрепих регламента, защото считам, че той напълно отговаря на нуждата от нова, извънредна, временна мярка за справяне с проблемите с ликвидността, с които се сблъскват земеделските стопани и малките предприятия, занимаващи се с преработката и предлагането на пазара на селскостопански стоки.
С предвидените в регламента мерки ще се позволи на държавите членки да изплащат еднократни суми на земеделските производители и малките предприятия в сферата на земеделието, които са особено засегнати от кризата с COVID-19, въз основа на обективни и недискриминационни критерии.
В допълнение еднократните плащания следва да се извършват до 31.12.2020 г., което ще е от полза, имайки предвид сериозната нужда от ликвидност. Считам, че предложеният максимален размер на помощта следва да се увеличи на 7 000 евро, вместо първоначално предложените 5 000 евро на земеделски стопанин и 50 000 евро за МСП, което се надявам да намери подкрепа и в Съвета.
Доволна съм от приетото от Парламента изменение, предложено от мен, с което максималната сума, която може да бъде определена за тази мярка, се вдига от 1% на 2% от пакетите на всяка програма за развитие на селските райони. Държавите членки и регионите ще трябва да включат мярката в своите програми за развитие на селските райони чрез модификация и да ѝ разпределят средства чрез трансфери от други мерки.
Изключително полезно е, че разходите ще са допустими от момента на разпространение на пандемията и след приемането на тази нова мярка от Съвета.

Защита в ЕС на трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата с COVID-19 (B9-0172/2020)

19-06-2020

Подкрепих резолюцията, защото считам, че има спешна нужда от засилване на мерките за защита на сезонните и трансграничните работници в ЕС.
Няма съмнение, че много от мобилните работници, работещи в основни сектори като земеделие, хранително-вкусовата промишленост, транспорта, строителството и здравеопазването в ЕС, се намират в несигурно положение и често биват обект на дискриминация. Положението се изостри допълнително от кризата с КОВИД-19 и това наложи нуждата от незабавни мерки.
С тази резолюция настояваме Комисията да извърши оценка на здравните условия и условията на безопасност на труда на трансграничните и сезонните работници, включително ролята на посредническите агенции и подизпълнителите, за да бъдат премахнати пропуските в европейското и националното законодателство както и да се следи за спазването на принципа на недискриминация. Нещо повече, държим на трансграничните и сезонните работници да се осигури качествено жилищно настаняване.
Подкрепих резолюцията и защото с нея подчертаваме още веднъж необходимостта от бързо и балансирано споразумение за координация на системите за социално осигуряване, което следва да преустанови всички злоупотреби и измами, засягащи социалните права на мобилните работници. Важно е още да се изработи система, при която всички мобилни работници да могат да се запознаят с правата и задълженията си, както и да получат информация за местата, към които следва да се обърнат в случай, че правата им бъдат нарушени.

Политика в областта на конкуренцията - годишен доклад за 2019 г. (A9-0022/2020 - Stéphanie Yon-Courtin)

18-06-2020

Гласувах в подкрепа на този доклад, защото считам, че политиката в областта на конкуренцията е от съществено значение за осигуряването на функционирането на единния пазар и насърчаването на иновации и инвестиции в рамките на Съюза. За европейските потребители това означава по-добро качество на продуктите, по-голям избор, както и по-ниски цени. Крайната цел на политиката за конкуренция е да се осигури доброто функциониране на пазарите и по този начин да се допринесе за стабилен икономически растеж.
Вярвам, че този доклад ще допринесе за по-доброто прилагане на правилата на ЕС в областта на конкуренцията и ще спомогне за засилване на политиката на конкуренция в световен мащаб. Нещо повече, той цели да подчертае нуждата от ясна обвързаност между Зелената сделка и политиките на конкуренция, както и от адаптиране на правилата към дигиталната ера.
Парламентът успя да включи важни елементи касаещи отражението на пандемията Ковид-19 върху политиката на конкуренция.
Приветствам работата, извършена от Европейската комисия чрез Временната рамка за държавна помощ.
Доволна съм, че докладът отбелязва различията между държавите членки, включително и различията в мерките, които те предприеха по повод пандемията и заплахата, която може да причини това върху целостта на единния пазар.
Считам, че Комисията следва да представи съобщение за въздействието на пандемията върху конкуренцията в ЕС и прилагането на законодателството в областта на конкуренцията.

Защитна мрежа за закрила на бенефициерите по програмите на ЕС: изготвяне на план за действие в извънредни ситуации, отнасящ се до МФР (A9-0099/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques)

13-05-2020

Подкрепих доклада относно изготвянето на план за действие в извънредни ситуации, който да служи като предпазната мрежа за защита на бенефициерите по програмите на Съюза, в случай че преговорите по МФР за периода 2021—2027 не приключат навреме.
Считам за изключително важно да се гарантира задоволителна степен на предвидимост и непрекъснатост на изпълнението на бюджета на Съюза. Нещо повече, важно е да се подсигури възможността Съюзът да реагира на непосредствените социални и икономически последици породени от пандемията от COVID-19 и да има възможност да подготви план за възстановяване и подпомагане на гражданите и държавите членки.
Вярвам, че е важно да се предвиди възможността за отмяна или удължаване на сроковете, определени в основните актове на всички съответни програми за разходи и когато това е правно необходимо, по-специално в рамките на програмите със споделено управление, за актуализиране на съответните финансови суми въз основа на техническо удължаване на равнищата от 2020 г. В допълнение, намирам за необходимо да се даде възможност за целево увеличение на съответните разходни програми в бюджета за 2021 г. и за създаването на най-неотложните нови законодателни инструменти, мерки и програми като част от пакета за реконструкция и възстановяване, необходим за преодоляването на здравната криза, породена от COVID-19, и преодоляване на последиците от нея.

Минимални изисквания за повторното използване на водата (A9-0098/2020 - Simona Bonafè)

13-05-2020

Подкрепих Регламента относно минималните изисквания на европейско ниво за използването на пречистените отпадъчни води от градски пречиствателни станции за селскостопански цели.
Недостигът на вода се превръща във все по-голям проблем за много държави в ЕС на дневна основа. Ситуацията се влошава още повече през лятото, когато над половината от населението на средиземноморския регион изпитва недостиг на вода. Изменението на климата, в съчетание с увеличаването на потреблението на вода за промишлени цели, градско развитие и напояване в селското стопанство, създават необходимостта от спешни действия и считам, че този регламент е важна първа стъпка.
С мерките се цели да се допринесе за облекчаването на недостига на вода в Съюза, като се гарантира безопасното използване на пречистени отпадъчни води за напояване на селското стопанство, защитавайки общественото здраве и околната среда. Вярвам, че повторното използване на пречистени отпадъчни води е особено важно за преминаването към устойчива кръгова икономика и предлага редица екологични, икономически и социални ползи, от които следва да се възползваме. Подчертавам обаче, в подкрепа на установената линия в моята политическа група, че това законодателство не трябва да възпрепятства националните иновации и по-специално пилотните и изследователските проекти, които държавите са предприели в тази насока, а следва да ги допълва и подкрепя.

Въвеждане на специфични мерки за преодоляване на кризата с COVID-19

17-04-2020

Подкрепих предложеното изменение на Регламента относно Фонда за подпомагане на най-нуждаещите се лица, защото считам, че следва да се използват всички налични инструменти за подкрепа и защита на гражданите на ЕС, които в момента се сблъскват с редица трудности, породени от продължаващата здравна криза.
Оказването на подкрепа на най-уязвимите граждани следва да бъде поставено сред основните приоритети на ЕС и всички държави членки и мерките в тази сфера не търпят отлагане.
Промените, които гласувахме, ще предоставят достъп на държавите до увеличена ставка на съфинансиране от бюджета на ЕС и ще направят възможно финансирането за осигуряване на предпазни средства за най-нуждаещите се лица, както и за лицата, участващи в разпределението на помощта, което е от изключителна важност.
Временната възможност за 100% съфинансиране от бюджета на ЕС ще бъде от голяма ползва за държавите членки в този труден момент, когато те се стремят да мобилизират всички наличните финансови ресурси от националните си бюджети за преодоляване на пандемията. Считам за особено важна и предвидената възможност някои елементи на оперативната програма в отговор на епидемията да не изискват одобрение от Европейската комисия, което ще спомогне за по-бързото прилагане на мерките.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg