Liesje SCHREINEMACHER Liesje SCHREINEMACHER
Liesje SCHREINEMACHER

група „Renew Europe“

Член

Нидерландия - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Нидерландия)

Роден : , Rotterdam

Писмени обяснения на вот Liesje SCHREINEMACHER

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Правото на изключване (A9-0246/2020 - Alex Agius Saliba) NL

21-01-2021

Door technologische ontwikkeling en verdergaande digitalisering zijn we steeds makkelijker bereikbaar, en daar komt nu het vele vanuit huis werken nog bij. Dit brengt stress en extra druk met zich mee en maakt de scheidslijn tussen werk en privé vager. De VVD vindt het daarom van belang dat er goede afspraken worden gemaakt tussen werkgever en werknemer over werktijden en bereikbaarheid. Dat betekent ook dat een werknemer de telefoon moet kunnen wegleggen, of uitschakelen, na werktijd. Maar dit kan voor ieder bedrijf of elke werksituatie anders zijn. Hiervoor bestaat in de ogen van de VVD geen Europese blauwdruk. In het verslag waarover vandaag is gestemd, wordt primair nieuwe, extra Europese wetgeving gevraagd. De VVD is van mening dat bestaande Europese wet- en regelgeving voldoende houvast biedt voor regels rondom een goede balans tussen werk en privéleven. Daarnaast moet er wat de VVD betreft op lidstaatniveau ruimte blijven voor afspraken tussen werkgevers en werknemers over hoe om te gaan met de balans tussen werk en privéleven. Daarom heeft de VVD vandaag tegen dit verslag gestemd. Niet vanwege het belang van het onderwerp, maar vanwege de oproep tot extra Europese wet- en regelgeving.

Реформиране на списъка на ЕС на данъчните убежища (B9-0052/2021) NL

21-01-2021

Het Europees Parlement heeft vandaag gestemd over een resolutie over de herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen. De VVD-delegatie steunt de oproep in de resolutie om belastingparadijzen aan te pakken, alsmede de wens tot meer transparantie in de totstandkoming van de EU-lijst van belastingparadijzen. De VVD kan belangrijke onderdelen van de resolutie niet steunen, zoals het opgeven van unanimiteit bij besluitvorming over belastingdossiers en het automatisch aanmerken van een lidstaat als belastingparadijs indien de landspecifieke aanbevelingen op belastinggebied onvoldoende worden opgevolgd. Daarnaast moet de discussie over een minimumniveau aan belastingen in OESO-verband worden gevoerd, zonder dat de Europese Unie op deze uitkomst vooruitloopt. De VVD-delegatie heeft zich vandaag daarom onthouden van stemming.

Мониторинг на прилагането на правото на Европейския съюз през 2017, 2018 и 2019 г. (A9-0270/2020 -Sabrina Pignedoli) NL

20-01-2021

De VVD onderschrijft de conclusie van het verslag, namelijk dat de tenuitvoerlegging van Europees recht in de lidstaten kan worden verbeterd. Dit zal fragmentatie tegengaan en de rechtszekerheid en rechtsbescherming van burgers en bedrijven ten goede komen. Hoewel de VVD amendement 12 van de ID-Fractie inhoudelijk steunt, namelijk dat belastingzaken een nationale bevoegdheid zijn en moeten blijven, valt dit amendement buiten de reikwijdte van het verslag. De VVD heeft zich daarom op dit punt onthouden.

Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – годишен доклад за 2019 г. (A9-0259/2020 - Isabel Santos) NL

20-01-2021

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over het verslag Mensenrechten en democratie in de wereld, jaarverslag 2019. De VVD ondersteunt de overgrote meerderheid van de uitgangspunten in dit verslag. De VVD staat pal voor mensenrechten, democratische waarden en de vrijheden van media, geloof en geaardheid. Helaas zijn er echter ook een aantal onderdelen die de VVD niet kan steunen. Een uitbreiding van het Statuut van Rome met ‘ecocide’ vindt de VVD contraproductief omdat het de slagvaardigheid van het Internationaal Strafhof ondermijnt en omdat het benodigde draagvlak om dit te realiseren ontbreekt. Ook vindt de VVD de uitgangspunten over migratie in dit verslag onevenwichtig, omdat er bijvoorbeeld geen aandacht is voor terugkeer en opvang in de regio. Een ander aspect is dat de VVD de introductie van een nieuwe Europese aansprakelijkheidsplicht voor vennootschappen niet steunt, omdat dit primair een nationale competentie is en de gevolgen voor de concurrentiepositie voor Europese bedrijven onvoldoende duidelijk zijn. De VVD-delegatie heeft zich vandaag daarom onthouden bij de stemming over dit verslag.

Устойчиво корпоративно управление (A9-0240/2020 - Pascal Durand) NL

17-12-2020

De VVD-delegatie ziet de herziening van de richtlijn niet-financiële verslaggeving (RNFV) als een kans om transparantie over de impact van bedrijven op onze leefomgeving te vergroten en tegelijkertijd hun administratieve lasten te verlagen. Het initiatiefverslag gaat echter verder dan dat, bijvoorbeeld door belanghebbenden vergaande inspraakrechten in de bedrijfsvoering te geven en de verwijzing naar vrouwenquota in het voorstel. De voorgestelde maatregelen riskeren de administratieve druk voor bedrijven juist te vergroten, maar solide bewijs voor de effectiviteit van die maatregelen ontbreekt. De VVD kan het verslag daarom niet steunen.

Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г. (A9-0226/2020 - Clare Daly) NL

26-11-2020

Het Europees Parlement heeft gestemd over een jaarverslag over grondrechten in de EU. Het verslag-Daly heeft betrekking op 2018-2019 en geeft, wat de VVD betreft, terecht een brede dwarsdoorsnede van de naleving van grondrechten in de EU. Dit is noodzakelijk om lessen te trekken voor de toekomst. Een aantal aangenomen tekstvoorstellen – met name op gebied van migratie – kunnen we echter niet steunen. Daarom heeft de VVD-delegatie zich onthouden van stemming op het eindverslag.

Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите (A9-0209/2020 - David Cormand) NL

25-11-2020

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over het verslag “Naar een duurzamer eengemaakte markt voor het bedrijfsleven en consumenten”. De VVD vindt het belangrijk dat we werk maken van een duurzamere interne markt en een circulaire economie. Het verslag geeft goede aanbevelingen op het gebied van duurzame criteria bij openbare aanbestedingen, het versterken van de rol van het EU-milieukeurmerk en het beter afstemmen van de duur van wettelijke garanties op de levensduur van productcategorieën. De VVD-delegatie kan een aantal voorstellen, zoals de verplichte etikettering en voortijdige afschrijving van producten, echter niet steunen. Daarom heeft de delegatie zich onthouden van stemming bij de eindstemming.

Нова промишлена стратегия за Европа (A9-0197/2020 - Carlo Calenda) NL

25-11-2020

Nederland is een klein en open handelsland. De open economie van Europa brengt ons grote welvaart en is daarom van groot belang. Hoewel het belangrijk is om niet naïef te zijn over de agressieve economische politiek van landen zoals China, moet Europa fundamenteel een open en vrije markt blijven, die gebaseerd is op wederkerigheid. Dit rapport introduceert een interpretatie van de term “strategische autonomie”, die neigt naar protectionisme. Bovendien wordt opgeroepen tot directe Europese belastingen en andere onwenselijke Europese wet- en regelgeving. Daarom hebben we tegen deze resolutie gestemd.

Равносметка след изборите за Европейски парламент (A9-0211/2020 - Pascal Durand) NL

25-11-2020

De leden van de VVD-delegatie delen het standpunt dat de Europese Unie aan democratische legitimiteit kan winnen, maar denken anders over de aanpak. Voorstellen als die over transnationale lijsten en spitzenkandidaten kunnen de afstand van de EU tot de burger vergroten, terwijl de VVD vindt dat we die afstand juist moeten gaan verkleinen. Het organiseren van verkiezingen, inclusief beslissingen over bijvoorbeeld kiesgerechtigden, is daarnaast een nationale competentie en dient dit te blijven. Daarom heeft de VVD-delegatie dit rapport niet kunnen steunen.

Въздействие на мерките във връзка с COVID-19 върху демокрацията, основните права и принципите на правовата държава (B9-0343/2020) NL

13-11-2020

. ‒ De leden van de VVD-delegatie steunen de geest van de resolutie, namelijk: de pandemie waarin we ons momenteel bevinden mag nooit of te nimmer een excuus zijn om verworven democratische rechten en vrijheden op disproportionele wijze in te perken. De delegatie heeft zich tijdens de eindstemming niettemin van stemming onthouden omdat zij aangenomen amendement 19, waarin wordt opgeroepen tot onmiddellijke evacuatie en herverdeling van asielzoekers op de Griekse eilanden, niet kan steunen.
De VVD zet zich in voor een duurzame oplossing voor de erbarmelijke omstandigheden op de Griekse eilanden, onder andere door middel van financiële en operationele ondersteuning. Volledige evacuatie en herverdeling als ad-hocmaatregel draagt wat de VVD-delegatie betreft niet bij aan het op de lange termijn verbeteren van de situatie.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg