Liesje SCHREINEMACHER Liesje SCHREINEMACHER
Liesje SCHREINEMACHER

група „Renew Europe“

Член

Нидерландия - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Нидерландия)

Роден : , Rotterdam

Писмени обяснения на вот Liesje SCHREINEMACHER

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Устойчиво корпоративно управление (A9-0240/2020 - Pascal Durand) NL

17-12-2020

De VVD-delegatie ziet de herziening van de Richtlijn Niet-Financiële Verslaggeving (RNFV) als een kans om transparantie over de impact van bedrijven op onze leefomgeving te vergroten en tegelijkertijd hun administratieve lasten te verlagen. Het initiatiefrapport gaat echter verder dan dat, bijvoorbeeld door belanghebbenden vergaande inspraakrechten in de bedrijfsvoering te geven en de verwijzing naar vrouwenquota in het voorstel. De voorgestelde maatregelen riskeren de administratieve druk voor bedrijven juist te vergroten, maar solide bewijs voor de effectiviteit van die maatregelen ontbreekt. De VVD kan het rapport daarom niet steunen.

Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г. (A9-0226/2020 - Clare Daly) NL

26-11-2020

Het Europees Parlement heeft gestemd over een jaarverslag over grondrechten in de EU. Het verslag-Daly heeft betrekking op 2018-2019 en geeft, wat de VVD betreft, terecht een brede dwarsdoorsnede van de naleving van grondrechten in de EU. Dit is noodzakelijk om lessen te trekken voor de toekomst. Een aantal aangenomen tekstvoorstellen – met name op gebied van migratie – kunnen we echter niet steunen. Daarom heeft de VVD-delegatie zich onthouden van stemming op het eindverslag.

Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите (A9-0209/2020 - David Cormand) NL

25-11-2020

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over het verslag “Naar een duurzamer eengemaakte markt voor het bedrijfsleven en consumenten”. De VVD vindt het belangrijk dat we werk maken van een duurzamere interne markt en een circulaire economie. Het verslag geeft goede aanbevelingen op het gebied van duurzame criteria bij openbare aanbestedingen, het versterken van de rol van het EU-milieukeurmerk en het beter afstemmen van de duur van wettelijke garanties op de levensduur van productcategorieën. De VVD-delegatie kan een aantal voorstellen, zoals de verplichte etikettering en voortijdige afschrijving van producten, echter niet steunen. Daarom heeft de delegatie zich onthouden van stemming bij de eindstemming.

Нова промишлена стратегия за Европа (A9-0197/2020 - Carlo Calenda) NL

25-11-2020

Nederland is een klein en open handelsland. De open economie van Europa brengt ons grote welvaart en is daarom van groot belang. Hoewel het belangrijk is om niet naïef te zijn over de agressieve economische politiek van landen zoals China, moet Europa fundamenteel een open en vrije markt blijven, die gebaseerd is op wederkerigheid. Dit rapport introduceert een interpretatie van de term “strategische autonomie”, die neigt naar protectionisme. Bovendien wordt opgeroepen tot directe Europese belastingen en andere onwenselijke Europese wet- en regelgeving. Daarom hebben we tegen deze resolutie gestemd.

Равносметка след изборите за Европейски парламент (A9-0211/2020 - Pascal Durand) NL

25-11-2020

De leden van de VVD-delegatie delen het standpunt dat de Europese Unie aan democratische legitimiteit kan winnen, maar denken anders over de aanpak. Voorstellen als die over transnationale lijsten en spitzenkandidaten kunnen de afstand van de EU tot de burger vergroten, terwijl de VVD vindt dat we die afstand juist moeten gaan verkleinen. Het organiseren van verkiezingen, inclusief beslissingen over bijvoorbeeld kiesgerechtigden, is daarnaast een nationale competentie en dient dit te blijven. Daarom heeft de VVD-delegatie dit rapport niet kunnen steunen.

Въздействие на мерките във връзка с COVID-19 върху демокрацията, основните права и принципите на правовата държава (B9-0343/2020) NL

13-11-2020

. ‒ De leden van de VVD-delegatie steunen de geest van de resolutie, namelijk: de pandemie waarin we ons momenteel bevinden mag nooit of te nimmer een excuus zijn om verworven democratische rechten en vrijheden op disproportionele wijze in te perken. De delegatie heeft zich tijdens de eindstemming niettemin van stemming onthouden omdat zij aangenomen amendement 19, waarin wordt opgeroepen tot onmiddellijke evacuatie en herverdeling van asielzoekers op de Griekse eilanden, niet kan steunen.
De VVD zet zich in voor een duurzame oplossing voor de erbarmelijke omstandigheden op de Griekse eilanden, onder andere door middel van financiële en operationele ondersteuning. Volledige evacuatie en herverdeling als ad-hocmaatregel draagt wat de VVD-delegatie betreft niet bij aan het op de lange termijn verbeteren van de situatie.

Равенството между половете в рамките на външната политика и политиката на сигурност на ЕС (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) NL

23-10-2020

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. De VVD-delegatie onderschrijft het belang van gelijke rechten en gelijke kansen voor mannen en vrouwen en staat positief tegenover verhoging van de participatie van vrouwen in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. Een aantal onderdelen van dit verslag kan de VVD echter niet steunen, zoals quota voor de deelname van vrouwen aan controle-, evaluatie- en toezichtmechanismen, de eis dat 85 % van de officiële ontwikkelingshulp (ODA) moet worden besteed aan programma’s waarin gendergelijkheid de hoofddoelstelling is en het streefdoel van 50 % vrouwen in leidinggevende functies. Ook acht de VVD het niet werkbaar en/of veilig dat op alle EU-ambassades een gendermedewerker ongelimiteerde toegang dient te krijgen tot informatiestromen inclusief geclassificeerde informatie. De VVD-delegatie heeft daarom vandaag tegen dit verslag gestemd.

Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти (A8-0198/2019 - Eric Andrieu) NL

23-10-2020

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over de regels voor producten en samenwerking in de landbouwsector. Het is goed dat er meer mogelijkheden komen om duurzaamheidsinitiatieven in de keten te realiseren. De VVD heeft zich echter onthouden van stemming over dit verslag omdat een aantal voorstellen verregaand ingrijpt in de vrijemarktwerking.

Обезлесяване (A9-0179/2020 - Delara Burkhardt) NL

22-10-2020

Bossen en regenwouden spelen een belangrijke rol in het tegengaan van klimaatverandering. De VVD onderschrijft dan ook de doelstelling van het verslag om Europese bossen beter te beschermen door ontbossing te reguleren en heeft daarom voor het verslag gestemd. De hoofdstukken over due diligence heeft de VVD echter niet gesteund, omdat deze een voorschot nemen op het duediligencevoorstel van de Commissie dat volgend jaar wordt verwacht en een horizontale duediligenceverplichting zal introduceren. De VVD geeft de voorkeur aan een consequente duediligenceaanpak om fragmentatie in de EU-wetgeving te voorkomen.

Допълнително развитие на съюза на капиталовите пазари: подобряване на достъпа до финансиране на капиталовите пазари, по-специално от страна на МСП, и насърчаване на участието на непрофесионалните инвеститори (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) NL

08-10-2020

Vandaag heeft in het Europees Parlement een stemming plaatsgevonden over de ontwikkeling van de Europese kapitaalmarktenunie. De VVD is groot voorstander van dit dossier, daar het als doelstelling heeft om de Europese economie minder afhankelijk te maken van enkel bancaire financiering. In algemene zin steunt de VVD de voorstellen in dit verslag die gericht zijn op een versterking en verdieping van de kapitaalmarkten in de EU, aangezien deze bijdragen aan economische groei en financiële stabiliteit.
Met enkele onderdelen van het verslag, zoals bijvoorbeeld de invoering van een Europese vennootschapsbelasting en het creëren van een veilig Europees vermogensbestanddeel, kan de VVD echter niet instemmen. De VVD-delegatie heeft zich vandaag daarom onthouden van stemming.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg