Nuala
AHERN

Предложения за резолюции - 5-и парламентарен мандат Nuala AHERN

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

MOTION FOR A RESOLUTION On North Korea EN

13-01-2003 B5-0045/2003

MOTION FOR A RESOLUTION on Patenting of Human Genes EN

01-10-2001 B5-0663/2001