Mairead McGUINNESS Mairead McGUINNESS
Mairead McGUINNESS
Ирландия

Роден : , Drogheda

9-ти парламентарен мандат Mairead McGUINNESS

Политически групи

 • 02-07-2019 / 16-09-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Заместник-председател
 • 17-09-2019 / 11-10-2020 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии

 • 02-07-2019 / 11-10-2020 : Fine Gael Party (Ирландия)

Заместник-председател

 • 02-07-2019 / 11-10-2020 : Европейски парламент

членове

 • 02-07-2019 / 11-10-2020 : Бюро на Европейския парламент
 • 02-07-2019 / 11-10-2020 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 02-07-2019 / 11-10-2020 : Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Заместник

 • 02-07-2019 / 11-10-2020 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 02-07-2019 / 11-10-2020 : Комисия по конституционни въпроси
 • 02-07-2019 / 11-10-2020 : Делегация за връзки с Меркосур
 • 02-07-2019 / 11-10-2020 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 19-06-2020 / 11-10-2020 : Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране

Основни парламентарни дейности

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

Становище относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

22-01-2020 AGRI_AL(2020)645078 PE645.078v03-00 AGRI
Mairead McGUINNESS

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Заключения от извънредното заседание на Европейския съвет, проведено в периода 17-20 юли 2020 г. (B9-0229/2020) EN

23-07-2020

I voted in favour of this report. While the agreement reached by the Council this week on the recovery package, Next Generation EU, is very welcome, it is regrettable that the long-term budget, the MFF, is facing cuts to European programmes, particularly in important areas at this time such as research, innovation and health. I look forward to the Council reaching agreement with the Parliament soon.

Насоки за политиките за заетост на държавите членки (A9-0124/2020 - José Gusmão) EN

10-07-2020

I supported this report which presents revised guidelines for EU Member States’ employment policies and calls on them to take into account the unprecedented situation in labour markets due to the COVID-19 crisis.

Проект на коригиращ бюджет № 5 към общия бюджет за 2020 г.: продължаване на подкрепата за бежанците и приемните общности в отговор на сирийската криза в Йордания, Ливан и Турция (A9-0127/2020 - Monika Hohlmeier) EN

10-07-2020

I voted in favour of this report, which allows for the continuation of support to refugees and host communities in response to the Syria crisis in Jordan, Lebanon and Turkey, allowing the EU to honour its commitments to protect refugees.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

VAT- Music Industry EN

23-07-2020 E-004364/2020 Комисията

Folic acid fortification in the EU EN

16-12-2019 E-004430/2019 Комисията

Community gardens and allotments EN

04-11-2019 E-003594/2019 Комисията

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.