Margrete
AUKEN

Становища в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат Margrete AUKEN

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика

24-09-2012 ENVI_AD(2012)483719 PE 483.719v02-00 ENVI
Dan JØRGENSEN