Margrete
AUKEN

Становища в качеството на докладчик в сянка - 8-ми парламентарен мандат Margrete AUKEN

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции

22-01-2019 ENVI_AD(2019)628575 PE628.575v02-00 ENVI
Ivo BELET

СТАНОВИЩЕ относно всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката

21-11-2018 ENVI_AD(2018)623609 PE623.609v02-00 ENVI
Bolesław G. PIECHA

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021 – 2027 г.

13-11-2018 ENVI_AD(2018)629529 PE629.529v01-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за допълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

04-09-2018 ENVI_AD(2018)627049 PE627.049v01-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане, и за изменение на регламенти (ЕС) № 305/2011, (ЕС) № 528/2012, (ЕС) 2016/424, (ЕС) 2016/425, (ЕС) 2016/426 и (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета и на директиви 2004/42/ЕО, 2009/48/ЕО, 2010/35/ЕС, 2013/29/ЕС, 2013/53/ЕС, 2014/28/ЕС, 2014/29/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/31/ЕС, 2014/32/ЕС, 2014/33/ЕС, 2014/34/ЕС, 2014/35/ЕС, 2014/53/ЕС, 2014/68/ЕС и 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

12-07-2018 ENVI_AD(2018)620896 PE620.896v02-00 ENVI
Miroslav MIKOLÁŠIK

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработена)

03-10-2017 PETI_AD(2017)597694 PE597.694v04-00 PETI
Eleonora EVI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудио-визуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия

01-02-2017 ENVI_AD(2017)592287 PE592.287v02-00 ENVI
Herbert DORFMANN

СТАНОВИЩЕ относно възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до лекарствени продукти

15-11-2016 PETI_AD(2016)582217 PE582.217v02-00 PETI
Eleonora EVI

СТАНОВИЩЕ с препоръки към Комисията относно гражданскоправни норми за роботиката

14-10-2016 ENVI_AD(2016)587414 PE587.414v02-00 ENVI
Cristian-Silviu BUŞOI

СТАНОВИЩЕ относно стратегията на ЕС в сферата на отоплението и охлаждането

21-06-2016 ENVI_AD(2016)582292 PE582.292v02-00 ENVI
Christofer FJELLNER

СТАНОВИЩЕ Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници

29-04-2016 ENVI_AD(2016)575374 PE575.374v02-00 ENVI
Marijana PETIR

СТАНОВИЩЕ относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 - 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията

27-04-2016 ENVI_AD(2016)575217 PE575.217v02-00 ENVI
Francisco de Paula GAMBUS MILLET

СТАНОВИЩЕ относно мониторинга върху прилагането на правото на Съюза – Годишен доклад за 2014 г.

22-04-2016 PETI_AD(2016)576696 PE576.696v02-00 PETI
Cecilia WIKSTRÖM

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, за изменение на Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ на Европейския парламент и на Съвета [регламент относно официалния контрол] и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета

11-05-2015 ENVI_AD(2015)549119 PE549.119v02-00 ENVI
Sirpa PIETIKÄINEN