Margrete AUKEN Margrete AUKEN
Margrete AUKEN

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Дания - Socialistisk Folkeparti (Дания)

7-ми парламентарен мандат Margrete AUKEN

Политически групи

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Socialistisk Folkeparti (Дания)

Заместник-председател

 • 23-06-2010 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

членове

 • 16-07-2009 / 13-06-2010 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по петиции
 • 16-09-2009 / 22-06-2010 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по петиции

Заместник

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 03-06-2010 / 18-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

all-activities

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно административно-процесуалното право на Европейския съюз

25-06-2012 PETI_AD(2012)486110 PE486.110v02-00 PETI
Margrete AUKEN

СТАНОВИЩЕ относно двадесет и седмия годишен доклад на Комисията относно мониторинга върху прилагането на правото на Европейския съюз (2009 г.)

25-05-2011 PETI_AD(2011)462635 PE462.635v02-00 PETI
Margrete AUKEN

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел VIII – Европейски омбудсман

02-10-2009 PETI_AD(2009)428132 PE428.132v03-00 PETI
Margrete AUKEN

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика

24-09-2012 ENVI_AD(2012)483719 PE483.719v02-00 ENVI
Dan JØRGENSEN

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно образованието и религиозната дискриминация в Пакистан

17-04-2012 P7_DCL(2012)0017 Отпаднала
Elmar BROK Margrete AUKEN Ryszard CZARNECKI Dennis de JONG Kristiina OJULAND
Дата на внасяне : 17-04-2012
Срок : 17-07-2012
Брой подписали : 56 - 05-07-2012

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg