Margrete AUKEN Margrete AUKEN
Margrete AUKEN

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Дания - Socialistisk Folkeparti (Дания)

Становища в качеството на докладчик в сянка Margrete AUKEN

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно укрепването на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим орган на ЕС по етика

13-04-2021 PETI_AD(2021)662117 PE662.117v03-00 PETI
Радан КЪНЕВ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 и за изменение на регламенти (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1005/2008 на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на контрола на рибарството

03-11-2020 ENVI_AD(2020)647141 PE647.141v04-00 ENVI
Pascal CANFIN

СТАНОВИЩЕ относно „Турция – годишен доклад за напредъка (2019 г. и 2020 г.)“

29-10-2020 PETI_AD(2020)648437 PE648.437v02-00 PETI
Emmanouil FRAGKOS

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход

05-10-2020 ENVI_AD(2020)658776 PE658.776v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

СТАНОВИЩЕ с препоръки към Комисията относно рамка за етичните аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии

16-09-2020 ENVI_AD(2020)648284 PE648.284v02-00 ENVI
Adam JARUBAS

СТАНОВИЩЕ относно европейската стратегия за горите – перспективи

23-06-2020 ENVI_AD(2020)646939 PE646.939v02-00 ENVI
Jessica POLFJÄRD

Становище относно дейността на европейския омбудсман – годишен доклад 2018 г.

12-11-2019 AFCO_AL(2019)643072 PE643.072v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg