Jean-Luc
BENNAHMIAS

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 7-ми парламентарен мандат Jean-Luc BENNAHMIAS

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно определянето на Европейски ден за признаване на жертвите на европейската колонизация и колониалното робство

15-04-2013 P7_DCL(2013)0002 Отпаднала
Jean-Jacob BICEP Eva JOLY João FERREIRA Bill NEWTON DUNN Jean-Luc BENNAHMIAS Britta THOMSEN Marc TARABELLA John ATTARD-MONTALTO Filip KACZMAREK Gay MITCHELL Søren Bo SØNDERGAARD Ivo VAJGL
Дата на внасяне : 15-04-2013
Срок : 15-07-2013
Брой подписали : 116 - 15-07-2013

Писмена декларация относно борбата с корупцията в европейския спорт

14-02-2011 P7_DCL(2011)0007 Приета
Georgios PAPASTAMKOS Jean-Luc BENNAHMIAS Gay MITCHELL Gianluca SUSTA Tadeusz ZWIEFKA
Дата на внасяне : 14-02-2011
Срок : 09-06-2011
Дата на приемане : 09-06-2011
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2011)0273
Брой подписали : 399 - 09-06-2011

Писмена декларация относно прилагането на принципа за субсидиарност и многообразие при определянето на конкретните задачи, които държавите-членки възлагат на социалните жилища

10-11-2010 P7_DCL(2010)0085 Отпаднала
Françoise CASTEX Jean-Luc BENNAHMIAS Frank ENGEL Miguel PORTAS Heide RÜHLE
Дата на внасяне : 10-11-2010
Срок : 17-02-2011
Брой подписали : 164 - 17-02-2011

Писмена декларация относно защитата на малолетни лица от ромски произход от Косово

20-09-2010 P7_DCL(2010)0069 Отпаднала
Catherine GRÈZE Jean-Luc BENNAHMIAS Cornelia ERNST Kinga GÖNCZ Barbara LOCHBIHLER
Дата на внасяне : 20-09-2010
Срок : 20-12-2010
Брой подписали : 125 - 20-12-2010