Andreas SCHWAB Andreas SCHWAB
Andreas SCHWAB

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Германия - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Роден : , Rottweil

Становища в качеството на докладчик в сянка Andreas SCHWAB

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 по отношение на проспекта на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19

11-11-2020 IMCO_AD(2020)658733 PE658.733v03-00 IMCO
Virginie JORON

СТАНОВИЩЕ относно изкуствения интелект в наказателното право и използването му от полицията и съдебните органи по наказателноправни въпроси

09-09-2020 IMCO_AD(2020)648565 PE648.565v02-00 IMCO
Marcel KOLAJA

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година – всички раздели

03-09-2020 IMCO_AD(2020)654034 PE654.034v02-00 IMCO
Leszek MILLER

Становище относно насоките за бюджета за 2021 г. – раздел III

15-04-2020 IMCO_AL(2020)647028 PE647.028v01-00 IMCO
Leszek MILLER

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg