Josep
BORRELL FONTELLES

Предложения за резолюции - 6-ти парламентарен мандат Josep BORRELL FONTELLES

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143