Inés
AYALA SENDER

Становища в качеството на докладчик в сянка - 8-ми парламентарен мандат Inés AYALA SENDER

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

19-11-2018 CONT_AD(2018)627866 PE627.866v02-00 CONT
Martina DLABAJOVÁ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите

19-11-2018 CONT_AD(2018)627878 PE627.878v02-00 CONT
Martina DLABAJOVÁ

СТАНОВИЩЕ относно състоянието на дебатите относно бъдещето на Европа

16-11-2018 CONT_AD(2018)625208 PE625.208v02-00 CONT
Petri SARVAMAA

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014

01-10-2018 AFET_AD(2018)627015 PE627.015v02-00 AFET
Fabio Massimo CASTALDO

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза

04-04-2018 FEMM_AD(2018)619422 PE619.422v01-00 FEMM
Angelika MLINAR

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета и Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

05-05-2017 TRAN_AD(2017)597693 PE597.693v02-00 TRAN
Wim van de CAMP

СТАНОВИЩЕ относно условията на труд и несигурната заетост

09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615 PE595.615v02-00 FEMM
João PIMENTA LOPES

СТАНОВИЩЕ относно средствата от ЕС за равенството между половете

19-01-2017 CONT_AD(2017)593962 PE593.962v03-00 CONT
Luke Ming FLANAGAN

СТАНОВИЩЕ относно декларациите за интереси на членовете на Комисията — насоки

28-09-2016 CONT_AD(2016)584123 PE584.123v03-00 CONT
Ingeborg GRÄSSLE

СТАНОВИЩЕ относно подобряването на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон

24-02-2016 CONT_AD(2016)571649 PE571.649v02-00 CONT
Petri SARVAMAA

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на препоръките на Парламента от 2010 г. относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност

04-12-2015 FEMM_AD(2015)567806 PE567.806v02-00 FEMM
Malin BJÖRK

СТАНОВИЩЕ относно положението на основните права в Европейския съюз (2013―2014 г.)

08-05-2015 FEMM_AD(2015)551863 PE551.863v02-00 FEMM
Daniela AIUTO

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2013 г.

05-12-2014 CONT_AD(2014)539825 PE539.825v02-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички раздели

04-09-2014 TRAN_AD(2014)536133 PE536.133v02-00 TRAN
Roberts ZĪLE