Inés AYALA SENDER Inés AYALA SENDER
Inés AYALA SENDER
Испания

Роден : , Zaragoza

7-ми парламентарен мандат Inés AYALA SENDER

Политически групи

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

членове

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджетен контрол
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджетен контрол
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по транспорт и туризъм

Заместник

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 20-10-2011 / 18-01-2012 : Комисия по петиции
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари

all-activities

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения № 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР

08-10-2013 CONT_AD(2013)514840 PE514.840v04-00 CONT
Inés AYALA SENDER

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) №912/2010 за създаване на Европейската агенция за ГНСС

03-10-2013 CONT_AD(2013)514800 PE514.800v02-00 CONT
Inés AYALA SENDER

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, Раздел ІІІ – Комисия

07-02-2012 TRAN_AD(2012)476064 PE476.064v02-00 TRAN
Inés AYALA SENDER

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно регионалната марка за качество: към по-добри практики в икономиката на селските райони

11-11-2013 TRAN_AD(2013)516979 PE516.979v02-00 TRAN
Alfreds RUBIKS

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа

15-10-2012 ENVI_AD(2012)487783 PE487.783v02-00 ENVI
Elena Oana ANTONESCU

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки

21-09-2012 TRAN_AD(2012)491265 PE491.265v02-00 TRAN
Eva LICHTENBERGER

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно произшествията с тежкотоварни превозни средства

10-11-2010 P7_DCL(2010)0081 Приета
Fiona HALL Inés AYALA SENDER Isabelle DURANT Dieter-Lebrecht KOCH Sabine WILS
Дата на внасяне : 10-11-2010
Срок : 10-03-2011
Дата на приемане : 10-03-2011
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2011)0102
Брой подписали : 415 - 10-03-2011

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.