Inés AYALA SENDER Inés AYALA SENDER
Inés AYALA SENDER
Испания

Роден : , Zaragoza

8-ми парламентарен мандат Inés AYALA SENDER

Политически групи

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

Председател

 • 09-02-2017 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 14-02-2017 / 01-07-2019 : Съвет на председателите на делегации

членове

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по бюджетен контрол
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 14-07-2014 / 01-02-2017 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по бюджетен контрол
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 02-02-2017 / 08-02-2017 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 09-02-2017 / 13-02-2017 : Съвет на председателите на делегации

Заместник

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 14-07-2014 / 30-01-2017 : Делегация за връзки с държавите от Машрек
 • 14-07-2014 / 01-02-2017 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 11-09-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 22-09-2014 / 18-01-2017 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 01-04-2015 / 18-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 19-05-2016 / 04-04-2017 : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Подкомисия по сигурност и отбрана

Основни парламентарни дейности

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

Принос от името на комисията по бюджетен контрол по отношение на препоръките за тристранната среща във връзка с бюджета за 2020 г.

25-03-2019 CONT_AL(2019)637197 PE637.197v01-00 CONT
Inés AYALA SENDER

СТАНОВИЩЕ относно междинния доклад относно МФР за периода 2021 – 2027 г. – Позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение

11-10-2018 CONT_AD(2018)627869 PE627.869v02-00 CONT
Inés AYALA SENDER Gerben-Jan GERBRANDY

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси

28-03-2017 TRAN_AD(2017)593810 PE593.810v03-00 TRAN
Inés AYALA SENDER

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

19-11-2018 CONT_AD(2018)627866 PE627.866v02-00 CONT
Martina DLABAJOVÁ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите

19-11-2018 CONT_AD(2018)627878 PE627.878v02-00 CONT
Martina DLABAJOVÁ

СТАНОВИЩЕ относно състоянието на дебатите относно бъдещето на Европа

16-11-2018 CONT_AD(2018)625208 PE625.208v02-00 CONT
Petri SARVAMAA

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Създаване на Механизъм за свързване на Европа (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) ES

12-12-2018

El Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) 2021-2027 es un instrumento clave de financiación de la UE que promueve el desarrollo de redes transeuropeas de alto rendimiento en los campos del transporte, energía y telecomunicaciones, y de este modo contribuye al crecimiento, el empleo, la movilidad y la competitividad europeas.
El MCE fomenta una movilidad más interconectada, accesible e innovadora, además de promover modos de transporte más sostenibles, como el ferrocarril, las vías navegables interiores y las autopistas del mar.
Con esta propuesta, el Parlamento Europeo concentra la financiación del transporte para el periodo 2021-2027 en las redes de transporte transeuropeas clave, corredores prioritarios y proyectos con un valor añadido europeo real para los ciudadanos y un transporte de mercancías más eficiente, incluidos nodos urbanos, enlaces pendientes y proyectos transfronterizos dentro de la UE y también con terceros países.
Asimismo, todas las enmiendas presentadas a los anexos (corredores prioritarios de la red básica y secciones predeterminadas de la red global) han sido aprobadas, posibilitando que nuevos tramos sean financiados
Finalmente, el informe refuerza la participación de las autoridades regionales y locales en los proyectos, fomentando así la cohesión socioeconómica y territorial de la UE.

Eвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker) ES

13-09-2018

Los socialistas españoles hemos trabajado decididamente en favor de un nuevo modelo de crecimiento ambiental y económicamente sostenible, una economía circular en la que, al contrario que en el sistema lineal tradicional, los productos, materiales y recursos mantienen su valor durante el mayor tiempo posible, consiguiendo así mismo la reducción de residuos.
El plástico es precisamente uno de los mayores desafíos en la reducción de residuos. La producción de este material se ha multiplicado por 20 desde los años sesenta, y se espera que se duplique de aquí al 2036. De esta producción, se calcula que entre el 2 % y el 5 % termina en el mar cada año. En Europa, se estima que los residuos plásticos representan aproximadamente entre el 80 % y el 85 % de la basura marina, lo que constituye problema medioambiental de primer orden. La basura marina genera además un coste estimado entre 259 y 695 millones de euros a la economía europea.
La estrategia europea para el plástico es un paso necesario para la transición hacia una economía circular, así como una herramienta imprescindible para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para prevenir y reducir la basura marina. La delegación socialista española apoya de forma decidida esta estrategia europea.

Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР) (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach) ES

13-09-2018

Los diputados y diputadas de la delegación socialista española hemos votado a favor de este Plan de Acción Europeo para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos, un problema de salud pública cuya dimensión requiere una acción contundente por parte de la Unión.
Organismos internacionales han constatado cómo los microorganismos (por ejemplo, bacterias y virus) están desarrollando una resistencia a antimicrobianos. En consecuencia, estos microorganismos son cada vez más capaces de neutralizar el efecto de los medicamentos, como los antibióticos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la resistencia a los antimicrobianos (AMR) es responsable de 25 000 muertes al año en la UE y podría causar más muertes que el cáncer para el 2050. Además, se estima un coste de 1 500 millones anuales en servicios sanitarios y pérdidas de productividad.
La delegación española del Grupo S&D del Parlamento Europeo respalda este informe parlamentario para exigir a la Comisión Europea y a los Estados miembros una actuación urgente y coordinada, que englobe la salud humana y la animal bajo un único enfoque, frente a este riesgo para la salud de la ciudadanía europea.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно необходимостта трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) да подкрепя достъпността на регионите

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Отпаднала
Renaud MUSELIER Jill EVANS Pascal ARIMONT Inés AYALA SENDER Younous OMARJEE Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Derek VAUGHAN Milan ZVER Keith TAYLOR Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ István UJHELYI Fernando RUAS Merja KYLLÖNEN Ivan JAKOVČIĆ Petras AUŠTREVIČIUS Salvatore Domenico POGLIESE Deirdre CLUNE Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Искра МИХАЙЛОВА
Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 106 - 13-03-2017

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно необходимостта от подкрепа и насърчаване на пригодността за заетост на младите хора в Евро-средиземноморския регион

24-10-2016 P8_DCL(2016)0116 Отпаднала
Tokia SAÏFI Marielle DE SARNEZ Inés AYALA SENDER Lorenzo CESA Santiago FISAS AYXELÀ Мария ГАБРИЕЛ Marie-Christine VERGIAT Ivo VAJGL Fabio Massimo CASTALDO Brando BENIFEI Alessia Maria MOSCA María Teresa GIMÉNEZ BARBAT
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 88 - 25-01-2017

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно децата, оставени в страните си на произход от родители, работещи в чужбина

12-09-2016 P8_DCL(2016)0086 Отпаднала
Victor NEGRESCU Inés AYALA SENDER Daciana Octavia SÂRBU Филиз ХЮСМЕНОВА Viorica DĂNCILĂ Norica NICOLAI Cătălin Sorin IVAN Ivan JAKOVČIĆ Сергей СТАНИШЕВ Patricija ŠULIN
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 59 - 13-12-2016

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.