Stavros
ARNAOUTAKIS

Становища в качеството на докладчик - 6-ти парламентарен мандат Stavros ARNAOUTAKIS

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно обновената европейска политика за туризъм: към по-силно партньорството за европейски туризъм

03-07-2007 REGI_AD(2007)388409 PE 388.409v02-00 REGI
Stavros ARNAOUTAKIS