Dimitar
STOYANOV

Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат Dimitar STOYANOV

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2013/36/ЕС и 2009/110/ЕО и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО

18-12-2013 JURI_AD(2013)523013 PE523.013v02-00 JURI
Димитър СТОЯНОВ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета

07-11-2013 JURI_AD(2013)521523 PE521.523v02-00 JURI
Димитър СТОЯНОВ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни с цел научни изследвания, образование, ученически обмен, платен и неплатен стаж, доброволческа дейност и работа по програми „au pair“

19-09-2013 JURI_AD(2013)514664 PE514.664v02-00 JURI
Димитър СТОЯНОВ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции

18-09-2013 JURI_AD(2013)514651 PE514.651v02-00 JURI
Димитър СТОЯНОВ

Становище съгласно член 37а от Правилника за дейността относно използването на делегирани актове в рамките на разглеждането на сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия (COM(2012)0788 – C7 0420/2012 – 2012/0366(COD))

10-07-2013 JURI_AL(2013)516597 PE516.597v01-00 JURI
Димитър СТОЯНОВ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за приемане на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014 — 2020 г.

30-05-2013 JURI_AD(2013)508229 PE508.229v02-00 JURI
Димитър СТОЯНОВ

Становище съгласно член 37а от Правилника за дейността относно използването на делегирани актове в рамките на разглеждането на изменение на Директива 2006/66/ЕО (пускане на пазара на преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за използване в електрически инструменти без захранващ шнур) (COM(2012)0136 – C7 0087/2012 – 2012/0066(COD))

26-02-2013 JURI_AL(2013)506019 PE506.019v02-00 JURI
Димитър СТОЯНОВ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на директиви 77/91/ЕИО и 82/891/ЕО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО и 2011/35/ЕО и на Регламент (EС) № 1093/2011

25-02-2013 JURI_AD(2013)502043 PE502.043v02-00 JURI
Димитър СТОЯНОВ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подобряването на сетълмента на ценни книжа (ЦДЦК) и за изменение на Директива 98/26/EО

28-11-2012 JURI_AD(2012)496503 PE496.503v02-00 JURI
Димитър СТОЯНОВ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал

27-04-2012 JURI_AD(2012)485839 PE485.839v02-00 JURI
Димитър СТОЯНОВ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски фондове за социално предприемачество

27-04-2012 JURI_AD(2012)485841 PE485.841v02-00 JURI
Димитър СТОЯНОВ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО и Директива 2009/138/ЕО във връзка с правомощията на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейския орган за ценни книжа и пазари

27-06-2011 JURI_AD(2011)464948 PE464.948v02-00 JURI
Димитър СТОЯНОВ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозитите (преработена)

23-03-2011 JURI_AD(2011)456696 PE456.696v02-00 JURI
Димитър СТОЯНОВ