Marco CAMPOMENOSI Marco CAMPOMENOSI
Marco CAMPOMENOSI

Група „Идентичност и демокрация“

Член

Италия - Lega (Италия)

Роден : , GENOVA

Становища в качеството на докладчик Marco CAMPOMENOSI

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно недостига на лекарства – как да се справим с един възникващ проблем

11-06-2020 TRAN_AD(2020)650657 PE650.657v03-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg