Gianluca
SUSTA

Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат Gianluca SUSTA

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на договори за концесия

08-11-2012 INTA_AD(2012)492632 PE 492.632v03-00 INTA
Gianluca SUSTA

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки

21-09-2012 INTA_AD(2012)492628 PE 492.628v02-00 INTA
Gianluca SUSTA

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

21-09-2012 INTA_AD(2012)492622 PE 492.622v02-00 INTA
Gianluca SUSTA

СТАНОВИЩЕ относно промишлената политика в ерата на глобализацията

09-12-2010 INTA_AD(2010)450948 PE 450.948v03-00 INTA
Gianluca SUSTA