Gianluca SUSTA Gianluca SUSTA
Gianluca SUSTA
Италия

Роден : , Biella

7-ми парламентарен мандат Gianluca SUSTA

Политически групи

 • 14-07-2009 / 05-10-2010 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Заместник-председател
 • 06-10-2010 / 14-03-2013 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 14-07-2009 / 27-04-2011 : Partito Democratico (Италия)
 • 28-04-2011 / 14-03-2013 : - (Италия)

членове

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по международна търговия
 • 16-09-2009 / 12-03-2013 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико
 • 16-09-2009 / 12-03-2013 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 19-01-2012 / 12-03-2013 : Комисия по международна търговия
 • 13-03-2013 / 14-03-2013 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия

Заместник

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 16-09-2009 / 14-03-2013 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 19-01-2012 / 14-03-2013 : Комисия по бюджети

all-activities

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на договори за концесия

08-11-2012 INTA_AD(2012)492632 PE492.632v03-00 INTA
Gianluca SUSTA

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

21-09-2012 INTA_AD(2012)492622 PE492.622v02-00 INTA
Gianluca SUSTA

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки

21-09-2012 INTA_AD(2012)492628 PE492.628v02-00 INTA
Gianluca SUSTA

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (преработен)

15-10-2012 INTA_AD(2012)492800 PE492.800v04-00 INTA
Cristiana MUSCARDINI

СТАНОВИЩЕ Малки и средни предприятия (МСП): конкурентоспособност и възможности за развиване на стопанска дейност

22-06-2012 INTA_AD(2012)485930 PE485.930v02-00 INTA
Iuliu WINKLER

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави

21-06-2012 INTA_AD(2012)489443 PE489.443v02-00 INTA
Laima Liucija ANDRIKIENĖ

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно международната търговия като инструмент за устойчиво икономическо развитие и защита на потребителите

17-04-2012 P7_DCL(2012)0016 Отпаднала
Joseph DAUL Cristiana MUSCARDINI Gianluca SUSTA Enrique GUERRERO SALOM Niccolò RINALDI
Дата на внасяне : 17-04-2012
Срок : 13-09-2012
Брой подписали : 287 - 13-09-2012

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно изготвянето на „Харта за правата на преждевременно роденото дете“

23-03-2011 P7_DCL(2011)0012 Отпаднала
Cristiana MUSCARDINI Gianluca SUSTA Pablo ZALBA BIDEGAIN Niccolò RINALDI
Дата на внасяне : 23-03-2011
Срок : 23-06-2011
Брой подписали : 58 - 15-03-2012

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно борбата с корупцията в европейския спорт

14-02-2011 P7_DCL(2011)0007 Приета
Georgios PAPASTAMKOS Gay MITCHELL Jean-Luc BENNAHMIAS Tadeusz ZWIEFKA Gianluca SUSTA
Дата на внасяне : 14-02-2011
Срок : 09-06-2011
Дата на приемане : 09-06-2011
Списък на подписалите лица : P7_PV(2011)06-09(ANN-1)
Брой подписали : 399 - 15-03-2012

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.