Emmanouil
ANGELAKAS

Становища в качеството на докладчик - 6-ти парламентарен мандат Emmanouil ANGELAKAS

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно активен диалог с гражданите относно Европа

13-02-2009 REGI_AD(2009)416667 PE 416.667v02-00 REGI
Emmanouil ANGELAKAS

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/116/EО на Европейския парламент и на Съвета за срока за закрила на авторското право и някои сродни права

12-12-2008 IMCO_AD(2008)415148 PE 415.148v04-00 IMCO
Emmanouil ANGELAKAS

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1775/2005 относно условия за достъп до газопреносни мрежи

09-04-2008 IMCO_AD(2008)400706 PE 400.706v02-00 IMCO
Emmanouil ANGELAKAS