Victor BOŞTINARU
Victor BOŞTINARU
Румъния

Роден : , Valea Mare

8-ми парламентарен мандат Victor BOŞTINARU

Политически групи

 • 01-07-2014 / 16-04-2018 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Заместник-председател
 • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Заместник-председател

Национални партии

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Румъния)

членове

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по регионално развитие
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по регионално развитие

Заместник

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по международна търговия
 • 02-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания
 • 19-01-2017 / 28-10-2018 : Комисия по международна търговия
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Подкомисия по сигурност и отбрана

Основни парламентарни дейности

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел III – Комисия

27-03-2015 REGI_AD(2015)549331 PE549.331v02-00 REGI
Victor BOŞTINARU

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020

26-03-2015 REGI_AD(2015)549306 PE549.306v02-00 REGI
Victor BOŞTINARU

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014

19-11-2018 REGI_AD(2018)626678 PE626.678v02-00 REGI
Mirosław PIOTROWSKI

СТАНОВИЩЕ относно стратегията на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение

14-07-2016 INTA_AD(2016)582110 PE582.110v02-00 INTA
Marietje SCHAAKE

СТАНОВИЩЕ относно доклада за напредъка, постигнат в сектора на възобновяемите енергийни източници

21-04-2016 REGI_AD(2016)578466 PE578.466v02-00 REGI
Younous OMARJEE

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към Бюрото, Председателския съвет и Квесторската колегия

Членовете на ЕП могат да отправят въпроси до председателя относно Бюрото, Председателския съвет и квесторската колегия във връзка със съответните им задължения. Член 32, параграф 2

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП)

Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП

Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно изграждането на Виа Карпатия – стратегически транспортен маршрут за източните региони на ЕС

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Отпаднала
Tomasz Piotr PORĘBA Miroslav MIKOLÁŠIK Victor BOŞTINARU Evžen TOŠENOVSKÝ Ryszard Antoni LEGUTKO Ashley FOX Jana ŽITŇANSKÁ Branislav ŠKRIPEK Andrew LEWER Edward CZESAK
Дата на внасяне : 07-03-2016
Срок : 07-06-2016
Брой подписали : 61 - 08-06-2016

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно региона на Карпатите в ЕС

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Отпаднала
Tomasz Piotr PORĘBA Miroslav MIKOLÁŠIK Victor BOŞTINARU Evžen TOŠENOVSKÝ Ryszard Antoni LEGUTKO Ashley FOX Jana ŽITŇANSKÁ Branislav ŠKRIPEK Andrew LEWER Edward CZESAK
Дата на внасяне : 14-12-2015
Срок : 14-03-2016
Брой подписали : 47 - 15-03-2016

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно по-ефективно и координирано изпълнение на макрорегионалните стратегии на ЕС

27-04-2015 P8_DCL(2015)0016 Отпаднала
Zigmantas BALČYTIS Bogusław LIBERADZKI Adam GIEREK Tunne KELAM Roberts ZĪLE Victor BOŞTINARU Viorica DĂNCILĂ Liisa JAAKONSAARI Krišjānis KARIŅŠ Marju LAURISTIN
Дата на внасяне : 27-04-2015
Срок : 27-07-2015
Брой подписали : 79 - 28-07-2015

Декларации

Всички декларации по-долу са подписани от члена на ЕП дори ако подписът не е видим в онлайн копието.