Iuliu WINKLER Iuliu WINKLER
Iuliu WINKLER

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Румъния - Uniunea Democrată Maghiară din România (Румъния)

Роден : , Hunedoara

7-ми парламентарен мандат Iuliu WINKLER

Политически групи

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Uniunea Democrată Maghiară din România (Румъния)

членове

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по международна търговия
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Индия
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по международна търговия

Заместник

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по регионално развитие
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по регионално развитие

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ Малки и средни предприятия (МСП): конкурентоспособност и възможности за развиване на стопанска дейност

22-06-2012 INTA_AD(2012)485930 PE485.930v02-00 INTA
Iuliu WINKLER

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II)

21-06-2012 INTA_AD(2012)486196 PE486.196v02-00 INTA
Iuliu WINKLER

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014–2020 г.)

31-05-2012 INTA_AD(2012)483733 PE483.733v02-00 INTA
Iuliu WINKLER

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.)

10-07-2012 REGI_AD(2012)483720 PE483.720v02-00 REGI
Jens GEIER

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза

29-06-2011 INTA_AD(2011)460663 PE460.663v02-00 INTA
Marielle de SARNEZ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции за проекти, осъществявани извън Европейския съюз

12-11-2010 INTA_AD(2010)448767 PE448.767v03-00 INTA
William (The Earl of) DARTMOUTH

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg