Sirpa
PIETIKÄINEN

Становища в качеството на докладчик в сянка - 8-ми парламентарен мандат Sirpa PIETIKÄINEN

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ Доклад за прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране във и извън ЕС

13-12-2018 ENVI_AD(2018)628594 PE628.594v02-00 ENVI
Karin KADENBACH

СТАНОВИЩЕ относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)

24-11-2017 ENVI_AD(2017)604859 PE604.859v03-00 ENVI
Pavel POC

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз

26-09-2017 ECON_AD(2017)610694 PE610.694v01-00 ECON
Roberto GUALTIERI

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ относно аспектите, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения

12-07-2017 FEMM_AD(2017)608057 PE608.057v01-00 FEMM
Malin BJÖRK

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Директива 2004/35/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (Директива за екологичната отговорност)

20-06-2017 ENVI_AD(2017)599800 PE599.800v02-00 ENVI
Benedek JÁVOR

СТАНОВИЩЕ относно европейския стълб на социалните права

30-11-2016 FEMM_AD(2016)589333 PE589.333v02-00 FEMM
Maria ARENA

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд

22-01-2015 FEMM_AD(2015)541601 PE541.601v02-00 FEMM
Kostadinka KUNEVA