Sirpa
PIETIKÄINEN

Доклади – в качеството на докладчик в сянка - 8-ми парламентарен мандат Sirpa PIETIKÄINEN

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

ДОКЛАД относно устойчивите финанси

04-05-2018 A8-0164/2018 PE618.012v02-00 ECON
Molly SCOTT CATO