Sirpa PIETIKÄINEN Sirpa PIETIKÄINEN
Sirpa PIETIKÄINEN

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Финландия - Kansallinen Kokoomus (Финландия)

Роден : , Parikkala

7-ми парламентарен мандат Sirpa PIETIKÄINEN

Политически групи

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Kansallinen Kokoomus (Финландия)

Заместник-председател

 • 19-03-2012 / 30-06-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

членове

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 12-03-2012 / 18-03-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Заместник

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

all-activities

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно междинния преглед на Стокхолмската програма

03-10-2013 FEMM_AD(2013)514633 PE514.633v02-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

СТАНОВИЩЕ относно Европейска перспектива за пътниците: съобщение относно правата на пътниците за всички видове транспорт

17-07-2012 IMCO_AD(2012)489552 PE489.552v02-00 IMCO
Sirpa PIETIKÄINEN

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/109/EО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар и Директива 2007/14/ЕО на Комисията

25-06-2012 ECON_AD(2012)483735 PE483.735v02-00 ECON
Sirpa PIETIKÄINEN

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО по отношение на оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи

29-11-2013 IMCO_AD(2013)516976 PE516.976v02-00 IMCO
Sergio Gaetano COFFERATI

СТАНОВИЩЕ относно плана за действие за електронно здравеопазване за периода 2012—2020 година — иновационно здравно обслужване през 21-ви век

08-10-2013 IMCO_AD(2013)514574 PE514.574v03-00 IMCO
María IRIGOYEN PÉREZ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за инвестиционни продукти

15-05-2013 IMCO_AD(2013)502121 PE502.121v04-00 IMCO
Pier Antonio PANZERI

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно борбата срещу рака на простатата в Европейския съюз

13-01-2014 P7_DCL(2014)0001 Отпаднала
Pavel POC Alojz PETERLE Nessa CHILDERS Seán KELLY Heinz K. BECKER Claudette ABELA BALDACCHINO Minodora CLIVETI Edit HERCZOG Sirpa PIETIKÄINEN Bart STAES Susy DE MARTINI Piotr BORYS Fiona HALL Marian HARKIN Olga SEHNALOVÁ Danuta JAZŁOWIECKA Csaba SÓGOR
Дата на внасяне : 13-01-2014
Срок : 13-04-2014
Брой подписали : 162 - 14-04-2014

Писмена декларация относно отчитане тежестта, представляващи алергичните заболявания

21-10-2013 P7_DCL(2013)0022 Отпаднала
Françoise GROSSETÊTE Frédérique RIES Nessa CHILDERS Marina YANNAKOUDAKIS Elisabetta GARDINI Rebecca TAYLOR Philippe JUVIN Sirpa PIETIKÄINEN Антония ПЪРВАНОВА Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU Elena Oana ANTONESCU
Дата на внасяне : 21-10-2013
Срок : 21-01-2014
Брой подписали : 179 - 21-01-2014

Писмена декларация относно предизвикателствата на невродегенеративните заболявания на работното място

07-10-2013 P7_DCL(2013)0018 Отпаднала
Angelika WERTHMANN Rosa ESTARÀS FERRAGUT Françoise GROSSETÊTE Marian HARKIN Филиз ХЮСМЕНОВА Ádám KÓSA Mojca KLEVA KEKUŠ Marisa MATIAS Linda McAVAN Sirpa PIETIKÄINEN Антония ПЪРВАНОВА
Дата на внасяне : 07-10-2013
Срок : 07-01-2014
Брой подписали : 161 - 08-01-2014

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg