María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация за връзки с Панафриканския парламент 

Заместник 

Комисия по развитие 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Обратна връзка