Robert
ATKINS

Предложения за резолюции - 7-ми парламентарен мандат Robert ATKINS

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Сирия, Йемен и Бахрейн в контекста на положението в арабския свят и в Северна Африка

05-07-2011 RC-B7-0389/2011