Elspeth ATTWOOLL Elspeth ATTWOOLL
Elspeth ATTWOOLL
Обединено кралство

Роден : , Chislehurst

6-ти парламентарен мандат Elspeth ATTWOOLL

Политически групи

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии

 • 20-07-2004 / 07-06-2005 : Liberal Democrat Party (Обединено кралство)
 • 08-06-2005 / 13-07-2009 : Scottish Liberal Democrats (Обединено кралство)

Заместник-председател

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по рибно стопанство

членове

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Комисия по регионално развитие
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по рибно стопанство
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Канада
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по рибно стопанство
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Канада

Заместник

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по заетост и социални въпроси

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно по-доброто регулиране в Европейския съюз

25-06-2007 REGI_AD(2007)388354 PE 388.354v02-00 REGI
Elspeth ATTWOOLL

OPINION Proposal for a Council decision on Community strategic guidelines for Rural Development (Programming period 2007-2013) EN

24-01-2006 REGI_AD(2006)364667 PE 364.667v02-00 REGI
Elspeth ATTWOOLL

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно еднаквото признаване на фактическите извънбрачни съжителства

22-09-2008 P6_DCL(2008)0076 Отпаднала
Sharon BOWLES Elspeth ATTWOOLL Martine ROURE Caroline LUCAS Anders WIJKMAN
Дата на внасяне : 22-09-2008
Срок : 15-01-2009
Брой подписали : 160 - 16-01-2009

Писмена декларация on drift netting for salmon at sea EN

24-10-2005 P6_DCL(2005)0063 Отпаднала
Terence WYNN Catherine STIHLER Neil PARISH Paulo CASACA Elspeth ATTWOOLL
Дата на внасяне : 24-10-2005
Срок : 24-01-2006
Брой подписали : 61 - 24-01-2006

Писмена декларация on the rights of foreign-language assistants – 'lettori' – in Italian universities EN

12-09-2005 P6_DCL(2005)0046 Отпаднала
Elspeth ATTWOOLL Ian HUDGHTON David MARTIN Alyn SMITH Struan STEVENSON
Дата на внасяне : 12-09-2005
Срок : 12-12-2005
Брой подписали : 26 - 12-12-2005

Списък на присъствалите

Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.