Jan HUITEMA Jan HUITEMA
Jan HUITEMA

група „Renew Europe“

Член

Нидерландия - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Нидерландия)

Роден : , Makkinga

8-ми парламентарен мандат Jan HUITEMA

Политически групи

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Нидерландия)

членове

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Канада
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Заместник

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 14-07-2014 / 21-10-2014 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Основни парламентарни дейности

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предоставяне на пазара на продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ и за изменение на Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Регламент (ЕО) № 1107/2009

09-06-2017 AGRI_AD(2017)599577 PE599.577v02-00 AGRI
Jan HUITEMA

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители и за изменение на Директива 2003/35/ЕО

02-06-2015 AGRI_AD(2015)551862 PE551.862v02-00 AGRI
Jan HUITEMA

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ Доклад за прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране във и извън ЕС

13-12-2018 ENVI_AD(2018)628594 PE628.594v02-00 ENVI
Karin KADENBACH

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826

10-12-2018 ENVI_AD(2018)627841 PE627.841v02-00 ENVI
Lukas MANDL

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата

05-12-2018 AGRI_AD(2018)626778 PE626.778v02-00 AGRI
Marijana PETIR

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) NL

26-03-2019

De VVD steunt de bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking. Er worden hiervoor veel verschillende maatregelen geïmplementeerd die op internationaal niveau zijn afgesproken. Extra maatregelen, zoals nieuwe Europese belastingen of het opgeven van het Nederlandse veto in de Raad zijn een aantasting van de Nederlandse soevereiniteit en dus onacceptabel. De VVD heeft daarom tegen dit verslag gestemd.

Изменения на Правилника за дейността на Парламента (A8-0462/2018 - Richard Corbett) NL

31-01-2019

De VVD-delegatie heeft tijdens de stemming over "Amendments to Parliament's Rules of Procedure" per ongeluk tweemaal verkeerd gestemd, over een amendement over transparantie en tijdens de eindstemming. Deze fouten zijn nu hersteld.

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) NL

12-12-2018

De VVD steunt de hoofdlijnen van het verslag over de Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme. Uitgangspunt van het Europese antiterreurbeleid is intensieve samenwerking tussen de nationale inlichtingendiensten en het versterken van bestaande Europese veiligheidsinfrastructuur (agentschappen zoals Europol). Het optuigen van nieuwe Europese instellingen is niet de geijkte weg om de terreurdreiging effectief aan te pakken.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg