Jan HUITEMA Jan HUITEMA
Jan HUITEMA

група „Renew Europe“

Член

Нидерландия - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Нидерландия)

Роден : , Makkinga

Становища в качеството на докладчик в сянка Jan HUITEMA

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

17-06-2020 AGRI_AD(2020)647138 PE647.138v02-00 AGRI
Bronis ROPĖ

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg