Victor NEGRESCU Victor NEGRESCU
Victor NEGRESCU

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Румъния - Partidul Social Democrat (Румъния)

8-ми парламентарен мандат Victor NEGRESCU

Политически групи

 • 01-07-2014 / 29-06-2017 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 01-07-2014 / 29-06-2017 : Partidul Social Democrat (Румъния)

членове

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по бюджети
 • 14-07-2014 / 29-06-2017 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2017 / 29-06-2017 : Комисия по бюджети
 • 13-03-2017 / 29-06-2017 : Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами

Заместник

 • 08-07-2014 / 15-12-2015 : Комисия по конституционни въпроси
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по правни въпроси
 • 14-07-2014 / 29-06-2017 : Делегация за връзки с Канада
 • 12-11-2015 / 28-11-2016 : Комисия по петиции
 • 29-11-2016 / 18-01-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 19-01-2017 / 29-06-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 19-01-2017 / 29-06-2017 : Комисия по правни въпроси

Основни парламентарни дейности

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура

26-02-2015 JURI_AD(2015)549131 PE549.131v02-00 JURI
Victor NEGRESCU

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова

05-04-2017 BUDG_AD(2017)600929 PE600.929v02-00 BUDG
Siegfried MUREŞAN

СТАНОВИЩЕ относно предложението за Регламент за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности

04-04-2017 BUDG_AD(2017)597622 PE597.622v02-00 BUDG
Liadh NÍ RIADA

СТАНОВИЩЕ относно Плана за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016 – 2020 г.

02-03-2017 JURI_AD(2017)595605 PE595.605v02-00 JURI
Pavel SVOBODA

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Искане за снемане на парламентарния имунитет на Марин льо Пен EN

15-06-2017

The report on the request for the waiver of the immunity of Marine Le Pen has been voted following the evaluation made by the Committee on Legal Affairs (JURI).

Прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann) EN

15-06-2017

The European Fund for Strategic Investments (EFSI) entered into force in July 2015 and has brought a significant contribution to economic, social and territorial cohesion, as well as boosting employment. I support the implementation of EFSI because it promotes future-oriented investments. We have requested more transparency in the selection process, in order for all the Member States to gain access to this fund.

Европейска програма за икономика на споделянето (A8-0195/2017 - Nicola Danti) EN

15-06-2017

The concept of a ‘collaborative economy’ encompasses a wide range of activities, which stem from a variety of collaborative business models, including non-profit driven ones. The business models range from collaborative platforms which enable the exchange of goods or services all over the world to small collaborative SMEs which provide services for local communities. I support the European agenda for the collaborative economy because it can create significant opportunities for consumers, entrepreneurs and citizens, and as well as generate new jobs, growth and sources of income.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно сърдечната недостатъчност

24-10-2016 P8_DCL(2016)0110 Отпаднала
Annie SCHREIJER-PIERIK Aldo PATRICIELLO Cristian-Silviu BUŞOI Sirpa PIETIKÄINEN Андрей КОВАЧЕВ Pascal ARIMONT Marc TARABELLA Victor NEGRESCU Miriam DALLI Nicola CAPUTO Daciana Octavia SÂRBU Karin KADENBACH Nessa CHILDERS Ian DUNCAN Stelios KOULOGLOU Monica MACOVEI Patricija ŠULIN
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 236 - 25-01-2017

Писмена декларация относно оценката на въздействието на Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива

12-09-2016 P8_DCL(2016)0087 Отпаднала
Victor NEGRESCU Tomáš ZDECHOVSKÝ Roberta METSOLA Michał BONI Ivan JAKOVČIĆ Laura FERRARA Emilian PAVEL Nicola CAPUTO Tibor SZANYI Patricija ŠULIN
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 45 - 13-12-2016

Писмена декларация относно децата, оставени в страните си на произход от родители, работещи в чужбина

12-09-2016 P8_DCL(2016)0086 Отпаднала
Victor NEGRESCU Viorica DĂNCILĂ Cătălin Sorin IVAN Daciana Octavia SÂRBU Ivan JAKOVČIĆ Филиз ХЮСМЕНОВА Norica NICOLAI Сергей СТАНИШЕВ Patricija ŠULIN Inés AYALA SENDER
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 59 - 13-12-2016

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg