Vilija BLINKEVIČIŪTĖ : Начална страница 

Председател 

Комисия по правата на жените и равенството между половете 

Член 

CPCO  
Съвет на председателите на комисии 
Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Последни дейности 

Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) LT  
 
Писмени обяснения на вот 
Европейски фонд за морско дело и рибарство (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) LT  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка