François ALFONSI François ALFONSI
François ALFONSI

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Франция - Régions et Peuples Solidaires (Франция)

Роден : , Ajaccio

7-ми парламентарен мандат François ALFONSI

Политически групи

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partitu di a Nazione Corsa (Франция)

членове

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по регионално развитие
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по регионално развитие

Заместник

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджети
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по култура и образование

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно проекторешението на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Сейшели

04-03-2014 BUDG_AD(2014)526285 PE526.285v02-00 BUDG
François ALFONSI

СТАНОВИЩЕ относно проекторешението на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола между Европейския съюз и Съюза на Коморските острови за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни

04-03-2014 BUDG_AD(2014)526320 PE526.320v02-00 BUDG
François ALFONSI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) №1211/2009 и Регламент (ЕС) №531/2012

23-01-2014 REGI_AD(2014)524757 PE524.757v02-00 REGI
François ALFONSI

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно преговори относно МФР за периода 2014 – 2020 г.: извличане на поуки и бъдещо развитие

05-03-2014 REGI_AD(2014)528070 PE528.070v03-00 REGI
Jan OLBRYCHT

СТАНОВИЩЕ относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

12-02-2014 REGI_AD(2014)524560 PE524.560v02-00 REGI
Georgios STAVRAKAKIS

СТАНОВИЩЕ относно регионална марка за качество: към по-добри практики в икономиката на селските райони

16-10-2013 REGI_AD(2013)516946 PE516.946v02-00 REGI
Oldřich VLASÁK

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно правата на хората с увреждания

16-01-2014 P7_DCL(2014)0008 Отпаднала
Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ Jill EVANS Antolín SÁNCHEZ PRESEDO Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID François ALFONSI Marisa MATIAS Izaskun BILBAO BARANDICA Nikos CHRYSOGELOS Martina ANDERSON Mark DEMESMAEKER
Дата на внасяне : 16-01-2014
Срок : 16-04-2014
Брой подписали : 142 - 17-04-2014

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно борбата срещу високото разпространение на незаразни болести на островите

13-01-2014 P7_DCL(2014)0002 Отпаднала
Claudette ABELA BALDACCHINO Антония ПЪРВАНОВА Christel SCHALDEMOSE Nessa CHILDERS Pavel POC François ALFONSI Marisa MATIAS Nuno TEIXEIRA Antigoni PAPADOPOULOU Francesca BARRACCIU Susy DE MARTINI
Дата на внасяне : 13-01-2014
Срок : 13-04-2014
Брой подписали : 61 - 14-04-2014

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно регионалните стратегии за възобновяема енергия за островите на ЕС

21-10-2013 P7_DCL(2013)0020 Отпаднала
Nuno TEIXEIRA Younous OMARJEE Seán KELLY François ALFONSI Rosa ESTARÀS FERRAGUT Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Maurice PONGA Gabriel MATO Patrice TIROLIEN Giommaria UGGIAS
Дата на внасяне : 21-10-2013
Срок : 21-01-2014
Брой подписали : 62 - 21-01-2014

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg