Axel VOSS Axel VOSS
Axel VOSS

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Германия - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Роден : , Hameln

7-ми парламентарен мандат Axel VOSS

Политически групи

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Заместник-председател

 • 21-11-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

членове

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 16-09-2009 / 09-09-2012 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари
 • 10-09-2012 / 20-11-2012 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

Заместник

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по петиции
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Меркосур
 • 19-01-2012 / 25-03-2012 : Комисия по бюджети
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по петиции
 • 26-03-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правни въпроси

all-activities

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall и за изменение на Директива 2007/46/ЕО

04-02-2014 LIBE_AD(2014)524542 PE524.542v03-00 LIBE
Axel VOSS

Становище относно правното основание на предложението за регламент на Съвета относно съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))

06-01-2014 JURI_AL(2014)526132 PE526.132v02-00 JURI
Axel VOSS

Становище относно правното основание на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата за използване онлайн на музикални произведения на вътрешния пазар [COM(2012)0372]

06-12-2013 JURI_AL(2013)524630 PE524.630v01-00 JURI
Axel VOSS

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно оползотворяването на потенциала на изчисленията в облак в Европа

19-09-2013 LIBE_AD(2013)504203 PE504.203v02-00 LIBE
Judith SARGENTINI

СТАНОВИЩЕ относно мобилността и интеграцията на хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010–2020 г.

25-05-2011 PETI_AD(2011)462744 PE462.744v03-00 PETI
Giles CHICHESTER

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg