Axel VOSS Axel VOSS
Axel VOSS

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Германия - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Роден : , Hameln

8-ми парламентарен мандат Axel VOSS

Политически групи

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Заместник-председател

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по правни въпроси
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

членове

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Комисия по правни въпроси
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по правни въпроси

Заместник

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по петиции
 • 14-07-2014 / 26-03-2017 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по петиции

Основни парламентарни дейности

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

Становище относно правното основание на предложението за директива относно авторското право в цифровия единен пазар

19-12-2018 JURI_AL(2018)632053 PE632.053v01-00 JURI
Axel VOSS

Становище относно правното основание на предложението за регламент относно прозрачността и устойчивостта на модела на ЕС за оценка на риска в хранителната верига

06-12-2018 JURI_AL(2018)631927 PE631.927v01-00 JURI
Axel VOSS

Становище относно правното основание на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза

25-10-2018 JURI_AL(2018)629554 PE629.554v01-00 JURI
Axel VOSS

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)

22-11-2018 JURI_AD(2018)628700 PE628.700v02-00 JURI
Kostas CHRYSOGONOS

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда

06-11-2018 JURI_AD(2018)625406 PE625.406v03-00 JURI
Ангел ДЖАМБАЗКИ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

11-10-2017 JURI_AD(2017)607846 PE607.846v02-00 JURI
António MARINHO E PINTO

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg