Ismail ERTUG
Ismail ERTUG
Германия

Роден : , Amberg

9-ти парламентарен мандат Ismail ERTUG

Политически групи

  • 02-07-2019 / 14-12-2021 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Заместник-председател
  • 15-12-2021 / 02-07-2023 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

членове

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : Делегация за връзки с Китайската народна република
  • 20-01-2022 / 02-07-2023 : Комисия по транспорт и туризъм

Заместник

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : Делегация за връзки с Арабския полуостров
  • 20-01-2022 / 02-07-2023 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Основни парламентарни дейности

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно батериите и отпадъчните батерии, за отмяна на Директива 2006/66/ЕО и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1020

09-12-2021 TRAN_AD(2021)689857 PE689.857v05-00 TRAN
Ismail ERTUG

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ с препоръки към Комисията относно рамка за етичните аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии

08-09-2020 TRAN_AD(2020)646983 PE646.983v04-00 TRAN
Valter FLEGO

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации

Всички декларации по-долу са подписани от члена на ЕП дори ако подписът не е видим в онлайн копието.

Заседания

Fit for 55

Дата, място:
15-03-2023 European Parliament (STR)
В качеството на:
членове
Среща с:
ACE Auto Club Europa e. V.

Reaktivierung von Bahnstrecken

Дата, място:
11-03-2023 Regensburg
В качеството на:
членове
Среща с:
VCD Landesverband Bayern e.V.

RED III

Дата, място:
09-03-2023 Burgkirchen an der Alz
В качеството на:
членове
Среща с:
InfraServ/Chemiepark Gendorf