Dominique
RIQUET

Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат Dominique RIQUET

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR)

17-10-2012 BUDG_AD(2012)494698 PE494.698v02-00 BUDG
Dominique RIQUET

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд „Вътрешна сигурност“

17-09-2012 BUDG_AD(2012)492554 PE492.554v02-00 BUDG
Dominique RIQUET

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика

18-03-2011 BUDG_AD(2011)456907 PE456.907v02-00 BUDG
Dominique RIQUET

СТАНОВИЩЕ относно позицията на Парламента относно проектобюджета за 2011 г. във вида, в който е изменен от Съвета: раздел III – Комисия

03-09-2010 TRAN_AD(2010)443012 PE443.012v03-00 TRAN
Dominique RIQUET