José Manuel FERNANDES José Manuel FERNANDES
José Manuel FERNANDES

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Португалия - Partido Social Democrata (Португалия)

Роден : , Vila Verde

7-ми парламентарен мандат José Manuel FERNANDES

Политически групи

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Social Democrata (Португалия)

членове

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Китайската народна република
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджети

Заместник

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Индия
  • 05-03-2010 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

all-activities

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програма , Потребители“ за периода 2014-2020 г.

04-06-2012 BUDG_AD(2012)487806 PE487.806v02-00 BUDG
José Manuel FERNANDES

СТАНОВИЩЕ относно универсалната услуга и номера за спешни повиквания „112“

24-05-2011 ENVI_AD(2011)458854 PE458.854v02-00 ENVI
José Manuel FERNANDES

СТАНОВИЩЕ относно доклада за 2010 г. относно изпълнението на програмите на политиката на сближаване за периода 2007-2013 г.

27-01-2011 ENVI_AD(2011)452620 PE452.620v02-00 ENVI
José Manuel FERNANDES

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

22-01-2014 BUDG_AD(2014)524600 PE524.600v02-00 BUDG
Georgios STAVRAKAKIS

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2011 година, раздел ІІІ, Комисия

28-01-2013 ENVI_AD(2013)500740 PE500.740v02-00 ENVI
Jutta HAUG

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) за финансовата 2011 година

28-01-2013 ENVI_AD(2013)500741 PE500.741v02-00 ENVI
Jutta HAUG

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно създаването на съвместен протокол за честването на Деня на Европа във всички държави членки

21-10-2013 P7_DCL(2013)0021 Отпаднала
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR Salvador GARRIGA POLLEDO Jean Louis COTTIGNY Alejandro CERCAS Joseph DAUL Hannu TAKKULA Santiago FISAS AYXELÀ Sidonia MAZUR Dominique RIQUET José Manuel FERNANDES Francisco SOSA WAGNER Andrej PLENKOVIĆ
Дата на внасяне : 21-10-2013
Срок : 21-01-2014
Брой подписали : 77 - 23-01-2014

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg