Milan ZVER Milan ZVER
Milan ZVER

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Словения - Slovenska demokratska stranka (Словения)

Роден : , Ljubljana

8-ми парламентарен мандат Milan ZVER

Политически групи

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Slovenska demokratska stranka (Словения)

членове

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по култура и образование
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по култура и образование
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Cпециална комисия относно тероризма

Заместник

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по регионално развитие
 • 14-07-2014 / 21-11-2017 : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по регионално развитие
 • 09-01-2018 / 21-06-2018 : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора
 • 03-09-2018 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора

Основни парламентарни дейности

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно оценката на изпълнението на програма „Хоризонт 2020“ с оглед на междинната ѝ оценка и предложението за Деветата рамкова програма

30-03-2017 REGI_AD(2017)594064 PE594.064v03-00 REGI
Matthijs van MILTENBURG

СТАНОВИЩЕ относно електронната демокрация в Европейския съюз: потенциал и предизвикателства

14-10-2016 CULT_AD(2016)582133 PE582.133v02-00 CULT
Isabella ADINOLFI

СТАНОВИЩЕ относно предотвратяването на радикализацията и набирането на граждани на Съюза от страна на терористични организации

17-09-2015 CULT_AD(2015)557258 PE557.258v02-00 CULT
Ангел ДЖАМБАЗКИ

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания

Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Присъединяване на Доминиканската република към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (A8-0451/2018 - Mary Honeyball) SL

31-01-2019

Glasoval sem za Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, Cipru, Hrvaški, Luksemburgu, Portugalski, Romuniji in Združenemu kraljestvu, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Dominikanske republike k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok.
Odobritev pooblastila Avstriji, Cipru, Hrvaški, Luksemburgu, Portugalski, Romuniji in Združenemu kraljestvu, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Dominikanske republike k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok, podpiram, saj s tem omogočamo reševanje tovrstnih primerov na mednarodni ravni, in sicer tako, da so pristojna sodišča in se uporablja pravo države, v kateri ima otrok prebivališče. Konvencija določa tudi sistem, ki zagotavlja takojšnjo vrnitev protipravno odvzetega otroka.

Присъединяване на Еквадор и Украйна към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (A8-0452/2018 - Mary Honeyball) SL

31-01-2019

Glasoval sem za Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, da v interesu Evropske unije sprejme pristop Ekvadorja in Ukrajine k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok.
S tem bomo omogočili državam pogodbenicam sodelovanje z EU pri iskanju rešitev za primere mednarodnega protipravnega odvzema otrok.

Присъединяване на Хондурас към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (A8-0457/2018 - Mary Honeyball) SL

31-01-2019

Glasoval sem za Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmeta pristop Hondurasa k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok.
Pristop Hondurasa k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok podpiram, saj Konvencija določa sistem, ki državam pogodbenicam omogoča sodelovanje pri iskanju rešitev za primere mednarodne ugrabitve otroka.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции

Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно необходимостта трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) да подкрепя достъпността на регионите

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Отпаднала
Renaud MUSELIER Inés AYALA SENDER Искра МИХАЙЛОВА Younous OMARJEE Keith TAYLOR Ruža TOMAŠIĆ Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Ivan JAKOVČIĆ Fernando RUAS István UJHELYI Jill EVANS Salvatore Domenico POGLIESE Deirdre CLUNE Merja KYLLÖNEN Pascal ARIMONT Derek VAUGHAN Jozo RADOŠ Petras AUŠTREVIČIUS Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Milan ZVER
Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 106 - 13-03-2017

Писмена декларация относно лицата, засегнати от синдром на Даун

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Отпаднала
Dominique BILDE Филиз ХЮСМЕНОВА Ruža TOMAŠIĆ Monica MACOVEI Mara BIZZOTTO Ангел ДЖАМБАЗКИ Remo SERNAGIOTTO Marie-Christine BOUTONNET Milan ZVER Ivan JAKOVČIĆ Steeve BRIOIS Неджми АЛИ Arne GERICKE Rolandas PAKSAS Николай БАРЕКОВ Андрей КОВАЧЕВ Hilde VAUTMANS Jean-Luc SCHAFFHAUSER Patricija ŠULIN
Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 69 - 22-02-2017

Писмена декларация относно признаването от Турция на геноцида от 1915 г. срещу арменците, халдеите/асирийците/сирийците и понтийските гърци

12-09-2016 P8_DCL(2016)0102 Отпаднала
Dominique BILDE Milan ZVER Zigmantas BALČYTIS Patricija ŠULIN Mara BIZZOTTO Peter van DALEN Gerolf ANNEMANS Mireille D'ORNANO Steeve BRIOIS Marie-Christine BOUTONNET
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 23 - 13-12-2016

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg