Gerben-Jan
GERBRANDY

Индивидуални предложения за резолюции - 8-ми парламентарен мандат Gerben-Jan GERBRANDY

Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143