Evelyn REGNER Evelyn REGNER
Evelyn REGNER

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Австрия - Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

Роден : , Wien

8-ми парламентарен мандат Evelyn REGNER

Политически групи

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

членове

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по правни въпроси
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Андската общност
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по правни въпроси
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци

Заместник

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Основни парламентарни дейности

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ относно европейския семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2018 г.

11-01-2018 FEMM_AD(2018)616579 PE616.579v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)

04-10-2017 JURI_AD(2017)602928 PE602.928v04-00 JURI
Evelyn REGNER

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Съвета относно обща основа за облагане с корпоративен данък

19-09-2017 JURI_AD(2017)602948 PE602.948v03-00 JURI
Evelyn REGNER

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г.

04-12-2018 FEMM_AD(2018)630515 PE630.515v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)

22-11-2018 JURI_AD(2018)628700 PE628.700v02-00 JURI
Kostas CHRYSOGONOS

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда

06-11-2018 JURI_AD(2018)625406 PE625.406v03-00 JURI
Ангел ДЖАМБАЗКИ

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Международна организация по термоядрена енергия (ITER) (A8-0126/2019 - Martina Dlabajová) DE

26-03-2019

Das Entlastungsverfahren gewährleistet jedes Jahr eine nachträgliche Kontrolle, wie das jährliche Budget der EU verwendet wurde. Es ist eine der wichtigsten Zuständigkeiten des EU-Parlaments, die anderen Institutionen, Organe und Agenturen zu kontrollieren. Es wird überprüft, ob die Umsetzung in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln, einschließlich der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung, erfolgte. Diese Entlastung kann dem gemeinsamen Unternehmen ITER für das Jahr 2017 gewährt werden. Die Abstimmung über die Entlastung von ITER ist keine Grundsatzentscheidung, ob Atomenergie bzw. Kernspaltung und die Forschung zur Kernfusion als positiv oder negativ erachtet werden. Änderungen an den geltenden Regeln können nie im Rahmen eines Entlastungsberichts vorgenommen werden.

Положението във Венесуела (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019) DE

31-01-2019

Die soziale und wirtschaftliche Lage in Venezuela ist besorgniserregend. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind bereits mehr als drei Millionen Venezolaner*Innen in benachbarte Länder geflüchtet, die Inflationsrate ist im vergangenen Jahr in schwindelnde Höhen gestiegen. Auch die politische Lage verschlechtert sich zunehmend. So bestehen erhebliche Zweifel daran, dass bei der Wahl am 20. Mai 2018 die internationalen demokratischen Mindeststandards eingehalten wurden. Trotz allem hat Nicolas Maduro am 10. Januar vor dem Obersten Gerichtshof des Landes den Amtseid abgelegt. In den vergangenen Tagen ist es in Venezuela zu öffentlichen Protesten gekommen, bei welchen auch Todesopfer zu beklagen sind. Die SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament fordert aus diesem Grund, dass in Venezuela umgehend freie und transparente Wahlen nach internationalen Standards abzuhalten sind. Für eine vorzeitige Festlegung auf eine bestimmte Person an der Spitze des venezolanischen Staates ist es nach derzeitigem Stand jedoch zu früh. Gerade in dieser fragilen politischen Situation wird ein starkes demokratisches Mandat für eine politische Legitimation benötigt. Aus diesem Grund haben wir uns bei der Abstimmung zur Entschließung enthalten.

Програма за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за периода 2021—2025 г. (A8-0406/2018 - Miapetra Kumpula-Natri) DE

16-01-2019

Für die SPÖ-Delegation besteht kein Zweifel daran, dass unsere Energieversorgung nachhaltig gestaltet und der CO2-Ausstoß drastisch reduziert werden muss, aber auch, dass die Kernspaltung keine nachhaltige Form der Energieerzeugung darstellt. Solange es in der Europäischen Union jedoch Mitgliedstaaten gibt, die weiterhin auf diese Art der Energiegewinnung setzen, wird es Forschung im Nuklearbereich geben. Außer Frage steht für uns, dass wir Forschungen rund um den Zugewinn der nuklearen Sicherheit, der Gefahrenabwehr, der Entsorgung von radioaktiven Abfälle und der Stilllegung von nuklearen Anlagen unterstützen. Da jedoch der Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Rates über das Programm der Europäischen Atomgemeinschaft für Forschung und Ausbildung (2021–2025) in Ergänzung des Rahmenprogramms für Forschung und Innovation „Horizont Europa“ suggeriert, dass Forschung im Nuklearbereich ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und zur Bekämpfung des Klimawandels darstellt, haben wir uns bei der Abstimmung enthalten.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно неплатените и нискокачествени стажове

11-04-2016 P8_DCL(2016)0031 Отпаднала
Siôn SIMON Jutta STEINRUCK Sylvie GUILLAUME Evelyn REGNER Tamás MESZERICS Tiziana BEGHIN Laura AGEA Brando BENIFEI Maria ARENA Edouard MARTIN
Дата на внасяне : 11-04-2016
Срок : 11-07-2016
Брой подписали : 146 - 12-07-2016

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно защитата на хората с увреждания и за по-добро признаване и хармонизация на свързаните с уврежданията права, мерки и инструменти между държавите членки

20-10-2014 P8_DCL(2014)0012 Отпаднала
Monika BEŇOVÁ Claude MORAES Jiří MAŠTÁLKA Andrzej GRZYB Vladimír MAŇKA Jörg LEICHTFRIED Eduard KUKAN Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Olga SEHNALOVÁ Jutta STEINRUCK Ismail ERTUG Evelyn REGNER Josef WEIDENHOLZER Jan KELLER Javi LÓPEZ Jonás FERNÁNDEZ
Дата на внасяне : 20-10-2014
Срок : 20-01-2015
Брой подписали : 82 - 21-01-2015

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
14G306
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T12036
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex