Evelyn REGNER Evelyn REGNER
Evelyn REGNER

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Австрия - Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

Роден : , Wien

Становища в качеството на докладчик Evelyn REGNER

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно силна социална Европа за справедливи промени – съобщение на Комисията

30-10-2020 FEMM_AD(2020)657285 PE657.285v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

СТАНОВИЩЕ относно преценката за очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша

08-07-2020 FEMM_AD(2020)652283 PE652.283v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg