Sonia
ALFANO

Предложения за резолюции - 7-ми парламентарен мандат Sonia ALFANO

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143