Sonia ALFANO Sonia ALFANO
Sonia ALFANO
Италия

Роден : , Messina

7-ми парламентарен мандат Sonia ALFANO

Политически групи

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Италия)

Председател

 • 18-04-2012 / 23-10-2013 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари

членове

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 28-03-2012 / 17-04-2012 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари
 • 18-04-2012 / 23-10-2013 : Съвет на председателите на комисии
 • 19-04-2012 / 30-06-2014 : Комисия по петиции

Заместник

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджетен контрол
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 19-01-2012 / 18-04-2012 : Комисия по петиции
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджетен контрол

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно незабавното прекратяване на изтезанията и малтретирането на хрътки в Европа

15-04-2013 P7_DCL(2013)0006 Отпаднала
Michèle STRIFFLER Gianni VATTIMO Dan JØRGENSEN Kartika Tamara LIOTARD Raül ROMEVA i RUEDA Sirpa PIETIKÄINEN Iva ZANICCHI Louis MICHEL Santiago FISAS AYXELÀ Cristian Dan PREDA Sonia ALFANO Andrea ZANONI
Дата на внасяне : 15-04-2013
Срок : 15-07-2013
Брой подписали : 221 - 15-07-2013

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно използването на безпилотни самолети за целенасочени убийства

16-01-2012 P7_DCL(2012)0002 Отпаднала
Sabine LÖSING Ana GOMES Rui TAVARES Sonia ALFANO
Дата на внасяне : 16-01-2012
Срок : 20-04-2012
Брой подписали : 95 - 20-04-2012

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно европейска програма за отстраняване на последиците от замърсяването на реките и крайбрежните зони, замърсени с полихлорирани бифенили (ПХБ)

16-01-2012 P7_DCL(2012)0001 Отпаднала
Dominique VLASTO Raül ROMEVA i RUEDA Marc TARABELLA Sonia ALFANO
Дата на внасяне : 16-01-2012
Срок : 20-04-2012
Брой подписали : 151 - 20-04-2012

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.